• ชำระเงินค่าลงบทความ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม (เงินรับฝากอื่น)  ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม 
  • เลขที่บัญชี 4083039167
  • อัตราค่าลงบทความ 3,500 บาท
  •  *** หมายเหตุ ในกรณีที่มีการประเมินมากกว่า 1 ครั้ง ผู้ลงบทความจะต้องชำระเงินเพิ่ม 800 บาท/ครั้ง (ตามจำนวนที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน)