• ชำระเงินค่าลงบทความ ชื่อบัญชี เงินรับฝากอื่น มหาวิทยาลัยนครพนม ธนาคารทหารไทย สาขานครพนม 
  • เลขที่บัญชี 3212382372
  • ในกรณีสมัครสมาชิกโดยไม่ลงบทความ ปีละ 900 บาท อัตราค่าลงบทความ 3,500 บาท
  •  *** หมายเหตุ ในกรณีที่มีการประเมินมากกว่า 1 ครั้ง ผู้ลงบทความจะต้องชำระเงินเพิ่ม 800 บาท/ครั้ง (ตามจำนวนที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน)