1. การประเมินคุณภาพบทความ

                    บทความที่เสนอตีพิมพ์ จะผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการจัดการ และเสนอไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณาอย่างน้อยเรื่องละ 3 คนที่มีความเชี่ยวชาญหรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาบทความจากหลากหลายสถาบัน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณา จะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้เสนอบทความ โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review และผลการประเมินมี 2 แบบ คือ
                           1) รับการตีพิมพ์ โดยมีเงื่อนไข 3 ประเภท คือ รับตีพิมพ์ โดยไม่มีการแก้ไข  รับตีพิมพ์โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งกองบรรณาธิการพิจารณา และรับตีพิมพ์โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งกลับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
                           2) ปฏิเสธการตีพิมพ์