การวิเคราะห์ ประเมิน การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) ของประชาชนไทย

Main Article Content

มลินี สมภพเจริญ

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อประเมินผล การรับทราบสื่อสาธารณะเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) ในปี 2554 ที่เผยแพร่โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การสำรวจแบบภาคตัดขวาง ในประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 10,319 คนทั่วประเทศ การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่ ง ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 การได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ส่วนที่ 3 ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) และส่วนที่ 4 การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) วิเคราะห์สถิติด้วยการวิเคราะห์ถดถอย แบบเชิงชั้น (Hierarchical regression analysis) ผลการ ศึกษาพบว่าช่องทางการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ   (เอช 1 เอ็น 1) 3  อันดับแรก  ได้แก่  การเปิดรับสื่อโทรทัศน์และเคเบิ้ล ทีวี รองลงไปได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคนใน ชุมชน พระ ครู ปราชญ์ ชาวบ้าน อสม. ด้านความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ พบว่าประชาชน มีความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1)  มากที่สุด ในประเด็นของอาการของโรค  การแพร่ กระจายติดต่อของโรค และระยะเวลาในการแพร่เชื้อ ด้านพฤติกรรม  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) ด้านการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หลังปฏิบัติกิจวัตร ประจำวัน เช่นก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังไอ จาม สั่งน้ำมูก หลังขับถ่าย มากที่สุด รองลงไปได้แก่ การใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นและ การใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอจาม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

Most read articles by the same author(s)