ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักในจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แต่ง

  • สุพจน์ โรจนธนูชัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ภาศิริ เขตปิยรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • อิราวัฒน์ ชมระกา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คำสำคัญ:

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน , การตัดสินใจ , หอพัก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการตัดสินใจเช่าหอพักของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และ 2) เพื่อศึกษาความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ ประชาชนที่เคยใช้บริการเช่าที่อยู่อาศัยหรือเคยเช่าหอพัก ในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 385 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ   

ผลการวิจัยพบว่าระดับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในการเช่าหอพักของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ระดับมากทุกรายการ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การสร้างความแตกต่าง การเป็นผู้นำด้านต้นทุน การมุ่งเฉพาะส่วน และการตอบสนองที่รวดเร็ว สำหรับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  การรับรู้ปัญหา  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ และการตัดสินใจ

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าตัวแปรอิสระ ทุกตัวแปรส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักในจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองรังสิต. (2559). จุดประกายบ้านมั่นคงที่เมืองรังสิต. สืบค้น 8 มิถุนายน 2564, จาก http://www.rangsit.org/New/index.php/en/stet-clita-kasd-guber-6?start=192

ชมพูนุช นรินทรางกูล ณ อยุธยา และวรเดช ณ กรม. (2556). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปในตลาดไนท์บลาซ่าห์ จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

พนิต ภู่จินดา. (2562). วิกฤติใหม่ของเมือง (The New Urban Crisis). สืบค้น 8 มิถุนายน 2564, จาก https://www. baania.com/th/article

พัชสิรี ชมภูค้า. (2553). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล.

ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ และคณะ. (2539). การจัดและพัฒนาองค์การทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ภาพิมล ธนรุ่งเจริญกิจ, ศศิรัศมิ์ โสมโสพิน, ฐนิชา คล้ำชานา, วัชรภัสร์ แชบัว และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2560). กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ ธุรกิจร้าน Mr. Ice Cream จังหวัดนครปฐม. วารสารสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10(1), 1152-1167.

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอ่าง. (2554). การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในดำเนินการของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ, 28(1), 49-63.

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์, ศิรินทร ภู่จินดา, นันท์นภัส จินานุรักษ์ และพิมพ์ชนก พ่วงกระแสร์. (2553). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: อินเฮาส์โนว์เลจ.

วรายุ ศิรินนท์. (2562) การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและความได้เปรียบทางการแขงขันที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมอาหารในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.

วสุธิดา นักเกษม และประสพชัย พสุนนท์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร. Veridian E-Journal Silpakorn University, 11(1), 2148-2167.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่. (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร จำกัด.

สมยศ นาวีกาน. (2548). การบริหารกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.

สิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย์. (2561). การออกแบบบริการสำหรับอพาร์ตเมนต์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุพานี สฤษฎ์วานิช. (2553). การบริหารเชิงกลยุทธ์:แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อนิวัช แก้วจำนงค์. (2551). การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management. สงขลา: นำศิลป์โฆษณา.

Cochran, W.G. (1963). Sampling Techniques. New York: John Wiley & Sons. Inc

Johnston, E. (2013). Steps to understanding your customer’s buying process. Retrieved July 3, 2020, from http://goo.gl/YLFKX

Kotler, P. & Armstrong, G. (2012). Principle of Marketing (14th ed). Pearson Education Limited.

Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and

Control (9th Edition). New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Competitive Intelligence Review, January, 14, 2022, from http://dx.doi.org/10.1002/cir.3880010112

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (1994). Consumer behavior (5th ed.). New Jersey: Prentice – Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-20