การพัฒนาคุณลักษณะนิสิตตามกรอบนวลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ พุทธปัญญาศรีทวารวดีเชิงพุทธ

  • พระปลัดสมชาย ดำเนิน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์
  • ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์
  • วรรรณพล หิรัญบูรณะ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์
  • ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์
คำสำคัญ: คุณลักษณะนิสิต, กรอบนวลักษณ์, พุทธบูรณาการ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตตามกรอบนวลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีเชิงพุทธ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี โดยการสุ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณลักษณะนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีตามกรอบนวลักษณ์บัณฑิต คือ 1) การปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย 2) เปิดการรับรู้ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างมีสติ 3) ปกป้องและรักษาพระพุทธศาสนา 4) ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจ รู้จักให้อภัย 5) วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างมีกระบวนการ 6) ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์ ทั้งทางโลกและทางธรรม และ 7) เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านจิตใจและปัญญาพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กมลชนก ชมภูพันธุ์. (2564). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมในธุรกิจยุคดิจิทัล. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 5(1), 148-155.

กิติพงษ์ แซ่เจียว. (2564). การจัดการศึกษาของสันติอโศกในโลกดิจิทัล. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1), 374-387.

ธนพัฒน์ อินทวี. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสถาบันศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 5(1), 1-14.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2551). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: วี อินเตอร์พรินท์.

นันทิยา น้อยจันทร์. (2564). การพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารศิลปการจัดการ, 5(1), 1-16.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2557). พุทธรรม ฉบับปรับขยาย. (พิมพ์ครั้งที่ 40). กรุงเทพฯ: ผลิธัมม์.

พระมหากิตติณัฏฐ์ สุกิตฺติเมธี. (2564). การวิเคราะห์แนวทางงดเว้นจากความเสื่อมในปราภวสูตร. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1), 84-95.

พระมหากันตินันท์ เฮงสกุล. (2564). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา. วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย, 3(1), 1-10.

พระมหาเฉลิมชัย ฐานสิริ. (2564). ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ. สัมภาษณ์.

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ. (2564). รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร. สัมภาษณ์.

พระมหาประจักษ์ พนาลัย และ นิรุทธ์ วัฒโนภาส. (2564). การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1), 374-387.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562. (2562, 1 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 57 ก. หน้า 50.

พระศรีสุวงศ์ สิริภทฺโท. (2563). บูรณาการพุทธธรรมในการป้องกันความเสื่อมของสังคม. วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์, 6(2), 27-41.

พัชราภรณ์ ดวงชื่น. (2563). การบริหารจัดการศึกษารับความปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด –19. วารสารศิลปการจัดการ, 4(3), 783-795.

ไพผกา ผิวดำ. (2564). ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ความสำเร็จของสถานศึกษา. วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย, 3(1), 11-18.

มุจลินท์ สิงห์สาครเดชา. (2557). สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานและการตั้งเป้าหมายที่พยากรณ์ความร่วมมือในการทำงานของพนักงาน(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ฤทธิพล ไชยบุรี. (2562). การดำรงตนในสังคมด้วยคุณธรรม จริยธรรม. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 21(1), 171-180.

วันไชย์ กิ่งแก้ว. (2564). รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ. สัมภาษณ์.

วิชญาภา เมธีวรฉัตร. (2557). รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง 2(วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี. (2562). รายงานการประเมินตนเองระดับระดับวิทยาลัย. นครปฐม: วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี. เอกสารเย็บเล่ม.

สุวรรณา เหือน และ บุญมี เณรยอด. (2563). การศึกษาการบริหารงานวิชาการ: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร. วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย, 2(1), 1-12.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

อุบล วุฒิพรโสภณ. (2564). อาจารย์ประจำหลักสูตร สัมภาษณ์.

Sirilamduan, C., Chuaychuny, S., Ruamboon, K. & Srisuk, S. (2021). A Development Web Application for Planning Cultivate Vegetable to Maximize Profits on Nam Kam District, That Phanom, Nakhon Phanom Province, Thailand. International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism, 5(1), 29-35.

Wetsukum, P. & Phumphongkhochasorn, P. (2021). Developing A Causal Relationship Model in Business Development That Affect the Excellence of Public Business Organizations. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(8), 2667–2671.

เผยแพร่แล้ว
2021-07-03
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย