กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาคุณลักษณะนิสิตตามกรอบนวลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ พุทธปัญญาศรีทวารวดีเชิงพุทธ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF