รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain – Targeted Model) กับการพัฒนาสมองและการเรียนรู้

Main Article Content

กานต์รวี บุษยานนท์

บทคัดย่อ

สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด สมองพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอด ทั้งทางกายภาพ ทางอารมณ์และทางสังคม การเรียนรู้นั้นถือว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต (a lifelong process) บุคคลจำเป็นต้องเรียนอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาชีวิต กระบวนทางด้านจิตใจของตนเอง หากผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้น มีขั้นตอนและวิธีการในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนและสาระการเรียนรู้ด้านต่างๆ ก็จะช่วยให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ดี คือ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ต้องการ

รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain – Targeted  Model) หรือ BTT เป็นรูปแบบการสอนที่ Mariale Hardiman  พัฒนาขึ้น โดยพัฒนาและการปรับปรุงรูปแบบการสอนนี้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา (problem solving) ตลอดจนรูปแบบการสอนนี้ยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน 2 ประการ คือ เพื่อให้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนสำหรับการสังเคราะห์เนื้อหาความรู้ในการเรียนได้มากขึ้นและเป็นการวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับการทำวิจัยเกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้

รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain – Targeted  Model) มีจุดมุ่งหมายมุ่งพัฒนาสมอง โดยจะเน้นพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 6 ด้าน ได้แก่ การสร้างบรรยากาศด้านอารมณ์เพื่อการเรียนรู้  การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้  การสอนเพื่อให้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อหา ทักษะและแนวคิด การสอนเพื่อการขยายและการประยุกต์ใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการศึกษา และการประเมินการเรียนรู้

Brain is the most vital organ of human. It is also an instrument of never-ending learning. Brain is always ready to learn for physical, emotional and social survival. Learning is known as a lifelong process. People have to learn all the time to develop their lives and mental process of themselves. If learners have good learning process and also appropriate methods and steps to learn, it will create good learning, that is, knowledge, understanding, skills and attitude.

The Brain – Targeted  Teaching Model or BTT is a teaching model developed by Mariale Hardiman. This specific teaching model has been developed to encourage learners to have creativity and problem-solving skill. It is also consistent with educational changes: setting time for learning management for knowledge synthesis and setting the methods for cognition and learning research.

The Brain – Targeted  Teaching Model aims to develop brain by focusing on six brain targets: establishing emotional climate for learning, creating the physical learning environment, designing the learning experience, teaching for mastery of content, skills and concepts, teaching for the extension and application of knowledge – creativity and innovation in education, and evaluating learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Articles