Vol. 2 No. 2 (2564): วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564

					View Vol. 2 No. 2 (2564): วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564

วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม โดยเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ISSN : 2730 - 2458 (Online)

Published: 2021-12-30