About the Journal

วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม โดยเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย  รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย

กระบวนการพิจารณาบทความ
บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน ในรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) (update : สิงหาคม 2564)

ประเภทบทความที่จัดพิมพ์
- บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่เสนอผลงานที่ผู้เขียนได้ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง
- บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ หรือมุมมองใหม่ ๆ ในเชิงวิชาการ

มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่
กำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน
- ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์
- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- เพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

ขอบเขตสาขาบทความที่เปิดรับพิจารณา 
เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการชุมชนและสังคม ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง และความยั่งยืน โดยครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
- สาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สาขาด้านศึกษาศาสตร์
- สาขาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาด้านนิติศาสตร์
- สาขาด้านนิเทศศาสตร์
- สาขาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- สาขาด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินและการตลาด
- สาขาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
- สาขาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาด้านการจัดการโลจิสต์ติกและขนส่ง

เจ้าของวารสาร
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในนามเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย