วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม
โดยเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย  รับพิจารณาต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article)  และบทความปริทัศน์ (Review article) ที่เป็นงานวิชาการรับใช้สังคมและงานนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
2) เพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการออกบทความ ปีละ 2 ฉบับ คือ 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน   
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

 

 - กองบรรณาธิการวารสารฯ เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย รับใช้สังคม
เปิดรับบทความตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 7428 6974 (นายวีรยุทธ์ สุทธิ)