Announcements

ก.พ.อ. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารโดยไม่ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI

2021-08-25

ก.พ.อ. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ โดยให้สามารถใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ โดยไม่ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้

Read more about ก.พ.อ. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารโดยไม่ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI

Current Issue

Vol. 1 No. 2 (2563): วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม โดยเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย  รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ISSN : 2730 - 2458 (Online)

Published: 2020-12-28

Academic Article

View All Issues