Announcements

ประกาศเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม

2020-08-05

วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม
เปิดรับบทความที่เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการชุมชนและสังคม ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และความยั่งยืน โดยเปิดรับบทความตลอดทั้งปี

Read more about ประกาศเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม

Current Issue

Vol. 1 No. 2 (2563): วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม โดยเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย  รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ISSN : 2730 - 2458 (Online)

Published: 2020-12-28

Academic Article

View All Issues