Announcements

ก.พ.อ. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารโดยไม่ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI

2021-08-25

ก.พ.อ. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ โดยให้สามารถใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ โดยไม่ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้

Read more about ก.พ.อ. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารโดยไม่ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI

Current Issue

Vol. 3 No. 2 (2022): วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
					View Vol. 3 No. 2 (2022): วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม โดยเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ISSN : 2730 - 2458 (Online)

Published: 2022-12-30

Full Issue

View All Issues

วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม
โดยเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย  รับพิจารณาต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article)  และบทความปริทัศน์ (Review article) ที่เป็นงานวิชาการรับใช้สังคมและงานนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
2) เพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการออกบทความ ปีละ 2 ฉบับ คือ 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน   
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

 

 - กองบรรณาธิการวารสารฯ เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม
เปิดรับบทความตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 7428 6974 (นายวีรยุทธ์ สุทธิ)