Contact

ที่อยู่ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร 1) ชั้น 10
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.สงขลานครินทร์ สนับสนุนโดยเครือข่ายบริการวิชาการฯ
Phone 0 7428 6975

Support Contact

ภัทราวดี วัชรดิลก
Phone 0 7428 6975