แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Main Article Content

จารุณี คงกุล

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งประวัติศาสตร์ หาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย วัดพระทอง อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก (โคกพม่า) วัดพระนางสร้าง บ้านท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (รนย่าจัน) วัดม่วง โกมารภัจจ์ นบนางดัก และสุสานแม่หม้าเสี้ย ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x}= 3.67) สำหรับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พบว่า ด้านแหล่งท่องเที่ยว ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ควรมีป้ายบอกสถานที่ การเพิ่มแสงสว่าง และสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ควรเพิ่มบุคลากรดูแล ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่น ควรมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ มัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน เส้นทางท่องเที่ยว การจัดรถโพถ้องเป็นพาหนะนำเที่ยว ด้านการปลูกจิตสำนึก ควรร่วมกันรักษาและอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ สถาบันการศึกษาควรนำนักเรียนมาศึกษาในแหล่งประวัติศาสตร์ ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า สื่อวีดิทัศน์มีความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x}= 4.17) คือ ชื่อ เนื้อหาน่าสนใจ และใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Committee of Documents and Archives. (2001). Culture, historical development identity and wisdom of Phuket Province. Bangkok: Fine

Arts Department. [in Thai]

Kongsiri, S. (2017). Guidelines for developing the potential of historical tourist attractions: Khlong Thom Museum Khlong Thom District

Krabi Province. Journal of Social Sciences and Buddhist Anthropology, 1(1), 21 - 26. [in Thai]

Noknoi, J. (2022). Potential of historical tourist attractions in the perspective of local people: Tang Daeng Historical Park. Journal of

Economics and Business Administration Thaksin University, 14(1), 141 - 166. [in Thai]

Phoompoothavorn, R. (2007). Phuket (9th ed.). Phuket: Phuket Blueletin Co., Ltd [in Thai]

Phralabraksa, N. (2016). Producing multimedia media to disseminate local wisdom

through community participation. Faculty of Information Technology Research. Maha Sarakham: Maha Sarakham Rajabhat

University. [in Thai]

TAT Review Magazine. (2020). Presentation to tourism promotion direction of TAT in 2020. https://is.gd/hAMphZ [in Thai]

Thailand Tourism Directory. (2020). Thalang victory monument. https://is.gd/l2avvR/ [in Thai]

Thep Krasattri Subdistrict Municipality. (2020). Culture, way of life and wisdom of Thalang Ban Khian. Phuket: Patong Offset Place Co.,

Ltd. [in Thai]