พลวัตและบทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3,000 ปี วัดป่าพระสบาย ชุมชนสายตรี 7

Main Article Content

สินทรัพย์ ยืนยาว
จิรายุฑ ประเสริฐศรี

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พลวัตและบทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3,000 ปี วัดป่าพระสบาย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key  Informants) ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลและแบบรวมหมู่ วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ตามแนวคิดพลวัตและบทบาทหน้าที่นิยม ผลการวิจัยพบว่า พิพิธภัณฑ์มีพลวัตเชิงกายภาพและจิตใจ พลวัตเชิงกายภาพคือการปรับปรุงพัฒนาสถานที่และการบริหารงาน และพลวัตด้านจิตใจคือการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์เข้ากับความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ เกิดเป็นประเพณีประจำชุมชน ด้านบทบาทหน้าที่ พบว่า พิพิธภัณฑ์มีบทบาทสำคัญ คือ 1) กำหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อโบราณวัตถุของชุมชน 2) ช่วยขัดเกลาจิตใจของคนในชุมชน 3) ช่วยอบรมด้านความเชื่อและพิธีกรรม และ 4) เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anantasan, S. (2000). A contemporary theory of folkloristics. Bangkok: Rakhamhaeng University Press. [in Thai]

Anantasan, S. (2010). Theory of folkloristics. Bangkok: Rakhamhaeng University Press. [in Thai]

Aneksuk, B & Rueangkamnoet, A. (2007). Dynamics of tradition of Boon Kam Fa of Phuan ethnic group in the context of Thailand Tourism (Research report). Bangkok: National Cultural Commission Office. [in Thai]

Archeological Section. (2004). Report on excavation of Ban Bueng Noi, Bueng Charoen Sub District, Ban Kruat District, Buriram Province. Nakhon Ratchasima: The 9th Regional Office of Fine Arts, Nakhon Ratchasima. [in Thai]

Chanthoa, R. (2016). Dynamics of function of tradition of long boat in Isan region. Humanities and Social Science Journal, 33(3), pp. 115 - 134. [in Thai]

Chatsoemsak, S. (2015). A study of function of local museum of Wat Muang as the learning resource of Community (Master’s thesis). Bangkok: Silpakorn University. [in Thai]

Chueaphram, S. (2013). Dynamics of local community lifestyle and house in Songkhla lake basin. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Chitchinakun, K. (2002). Folkloristics. Bangkok: Odeon Store. [in Thai]

Hongsuwan, P. (2017). Invented tradition in the Isan community in Mae khong Basin. Khonkean: Khangnanawitthaya. [in Thai]

Kaewthongmee, P. (2018). Traditional dynamics of song Ku Bua Mat, Mat Sub-Distric, Borabue District, Mahasarakham Province (Master’s thesis). Mahasarakham: Mahasarakham University. [in Thai]

Khumraksa, P. & Monphanthong, P. (2021). A Museum Tourism Behavior of Generation Y Tourists. Journal of Research and Development Loei Rajabhat University, 16(55), pp. 70 - 81. [in Thai]

Methirueangkrai, J. (2016). A process of inheriting social tradition of Thai Chinese People of Ban Mai Community, Chasueangsoa Province (Master’s thesis). Chonburi: Burapha University. [in Thai]

Nathalang, S. (2005). Theory of folkloristics: Method in legend and fable analysis. Bangkok: Project of Academic Publication of Faculty of Arts, Chulalongkorn University. [in Thai]

National Economic and Social Development Council. (2005). Strategic framework of national economic and social restructuring during 4-year period (2005-2008). Bangkok: National Economic and Social Development Council.

[in Thai]

Phongsaphit, A. (2004). Cultural diversity: Paradigm and role in community (4Th Ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Phanthuphan, P. & Tularak, U. (2018). Dynamics and creation of storytelling and tradition of worshiping Phrathatprasit of Nakhon Phanom. Proceeding of the 47th National Post Graduate Research. Mahasarakham:

Mahasarakham Rajabhat University, 838-847. [in Thai]

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre. (2021). Database of local museum in Thailand. Retrieved on 20 October 2021 from db.sac.th/museum/ [in Thai]

Sansuwan, A. (2019). A model of public participation in administration of local heritage museum of Ban Prasae of Wat Takhian Ngam Community School, Rayong Primary Educational Service Area Office 2 (Doctoral Dissertation). Chonburi: Burapha University. [in Thai]

Usamran, P. (2009). Function of musuem in community development: Multiple case study of Local museum of Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province (Master’s thesis). Bangkok: Silpakorn University. [in Thai]

Walliphodom, S. (1984). Study on Spirit Cults in Thailand. Art and Culture Journal, 5(4), pp. 6 - 17. [in Thai]