แนวทางการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุของบ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

พายุ นาวาคูระ

บทคัดย่อ

การวิจัย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุของบ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุของบ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม ผลการวิจัยพบว่า


1. สภาพและสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานประจำที่เป็นงานหลัก แต่ยังคงทำงานเกี่ยวกับการเกษตรบ้างเป็นบางเวลาเพราะผู้สูงอายุมีความพึงพอใจและมีความสุขที่ได้ทำงาน และผู้สูงอายุส่วนหนึ่ง ต้องเลี้ยงหลานเนื่องจากลูกต้องไปทำงานในเมืองหรือต่างถิ่น


2. แนวทางในการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุเริ่มจากการตระหนักว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าของชุมชน หากผู้สูงอายุสามารถมีรายได้เป็นของตนเอง ที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ไม่ต้องพึ่งพารายได้จากลูกหลานและเบี้ยยังชีพจากภาครัฐแล้วทำให้มีศักดิ์ศรี เกิดความภาคภูมิใจ ในตนเอง โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชนของตนเองและให้มีความสอดคล้องกับสภาวะร่างกายของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน และผู้สูงอายุยังมีความสนใจที่จะเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ ที่มีมาตรฐานเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในอาชีพที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเพียงพอที่เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และต้องการมีเงินออมเพื่อใช้จ่ายในเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bunyong, F. (2005). Factors affecting occupational in the quality of life of the elderly. Master of Labour and Welfare Development. Bankok: Thammasat University. [in Thai]

Chaipunyo, T. (2014). Guidelines for occupational development of the elderly in Changpuak municipality, Mueang Chiang Mai district. Master of Education. Chiang Mai: Chiang Mai University. [in Thai]

Department of Older Persons. (1999). Declaration on Thailand’s older persons. Bangkok: Department of Public Welfare. Ministry of Labour. [in Thai]

Chaipunyo, T. (2021). The current aging society and economy in Thailand. Retrieved from https://www.dop.go.th/th/know/15/926. [in Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2017). Situation of the Thai elderly 2016. 1st 2019. Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research. Nakhon Pathom: Mahidol University.

[in Thai]

Ittichinbanchon, N. (2016). Occupational approach for increasing economic value to elderly people of Sisaket province. Sisaket: Sisaket Rajabhat University. [in Thai]

Kitatron, D., Sorncharoen, S., Limsakun, K. & Watcharakiattisak, T. (2017). Development of aging occupational group in Makluamai sub-district administration organization, Sungneon district, Nakhon Ratchasima province. Nakhon Ratchasima: Nakhon Ratchasima Rajabhat University. [in Thai]

Ministry of Social Development and Human Security. (2005). Older situation 2004. Bangkok: Ministry of Social Development and Human Security. [in Thai]

Office of Social Development and Human Security, Ubon Ratchathani Province. (2016). Report of social situation in Ubon Ratchathani Province in 2016. Retrieved on 12 March 2016 from http://www.ubonratchathani.m-society.go.th/?page_id=5472

Office of the National Economic and Social Development Council, Prime Minister's Office. (2015). National Economic and Social Development Plan No. 11 (2012 - 2016). Retrieved on 13 March 2018 from http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan /p11/plan11.pdf

Sribenja, T. (2002). Relationship between personal and environmental factors and the career development of instructors at nursing college in the northeast. The Ministry of Public Health. Master of Nursing Science. Khonkaen: Khonkaen University. [in Thai]

Thepsuwan, P. (2015). Career development of supporting staff in office of the faculty of science, Chiang Mai University. Master of Public Administration. Chiang Mai: Chiang Mai University. [in Thai]

Wongyai, S. (2007). A study of needs for occupation development of people in Changtalud sub-district, Lom Sak district, Phetchabun province. Master of Public Administration (M.P.A.). Khonkaen: Khonkaen University. [in Thai]

Yasako, J. (2013). Guidelines for enhancing competency in community economic development of elders in Toomtai sub-district, Kumphawapi district, Udonthani province. Master of Public Administration (M.P.A.). Khonkaen: Khonkaen University. [in Thai]