การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,406 คน และทำการสนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า


  1. ระดับการตัดสินใจในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

  2. 2. ระดับการตัดสินใจในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ สำหรับประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ โดยรูปแบบที่เหมาะสม ได้แก่ 1) การอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแล้วนำไปถ่ายทอดต่อ 2) ใช้วัดเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ และขั้นตอนหรือวิธีการ ได้แก่ (1) จัดกิจกรรมรณรงค์ (2) จัดทำสื่อสังคมออนไลน์และเผยแพร่เป็นคลิปวีดีโอ (3) การจัดทำแผ่นพับหรือป้ายประกาศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Babbie, E. (2001). The practice of social research (9th ed.). Wadsworth Thomson, Belmont.

Buaprasertying, W. et al. (2012). Measures of police officers and social measures and the solution to quarrel among students/students from different institutions. Research Division, Police Strategic Office National Police Office. [in Thai]

Chokudomporn, B. (2013). Factors affecting people's decision making for mayor in Trat Municipality, Mueang District, Trat Province. (Master's Degree Thesis). Chanthaburi: Rambhai Barni Rajabhat University. [in Thai]

Constitution of the Kingdom of Thailand. (2017). The Government Gazette, Volume 134, Part 40, April 6, 2017.

Cooper, D. R. & Schindler, P. S. (2001). Business research methods. McGraw-Hill Higher Education, London.

Khunsingsakul, S. & Watcharathanapatthada, P. (2019). Election behavior of people in Phichit Province. Rajamangala Lanna Journal, 6(2), pp. 73-84. [in Thai]

Mueankaew, T. (2018). The influence of the voters affecting the election of members of the house of representatives. Nakhon Si Thammarat Province, 2011. (Master's Degree Thesis). Pathum Thani: Rang sit University. [in Thai]

Nakhon Sawan Provincial Administrative Organization. (2020). Report on the results of the election of the president of the Nakhon Sawan Provincial Administrative Organization. Nakhon Sawan Provincial Administrative Organization. Nakhon Sawan. [in Thai]

Phacharoen, W. (2020). The behavior of the decision to exercise the right to vote in the election of members of the house of representatives of the people in the area. Election to repair district 8, Chiang Mai province. Education Journal Mahamakut Wittayalai University, 8(1), pp. 91- 101. [in Thai]

Polchai, K. (2018). Factors affecting people's decision making in the election of the president of dong Mafai Subdistrict Administrative Organization. Mueang Sakon Nakhon District Sakon Nakhon Province. (Master's Thesis). Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University. [in Thai]

Sengkhampan, A. (2017). The decision to elect the president of the sub-district administrative organization in Chumphon sub-district. Phon Phisai District Nong Khai Province. (Master's Thesis). Maha Sarakham: Maha Sarakham Rajabhat University. [in Thai]

Somong, K. & Petchlert, T. A. (2020). Voting behavior on March 24, 2019: A case study of Nakhon Si Thammarat Province, District 2 and District 5 (Master's Thesis). Graduate School Pathum Thani: Rangsit University. [in Thai]

Srichomchuen, S. (2007). Election of the mayor of Wangchai Subdistrict. (Master's Thesis). Mahasarakham: Mahasarakham University. [in Thai]