การพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าไหมบุรีรัมย์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

Main Article Content

สินีนาฏ รามฤทธิ์
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
ซังฮี คิม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ข้อมูลผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประยุกต์เป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์


และสังเคราะห์อัตลักษณ์ผ้าไหมบุรีรัมย์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยใช้การวิจัยผสมผสาน เชิงสำรวจ เชิงคุณภาพ


และเชิงปริมาณ ทำการสำรวจผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 23 อำเภอ ที่มีเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 4 ชาติพันธุ์ที่ชัดเจน คือ ไทยลาว ไทยโคราช ไทยเขมร ไทยกูย


โดยการสุ่มแบบเจาะจง ทั้งหมด 11 กลุ่ม ใช้ทฤษฎีเส้นตรง (Line blend) และทฤษฎีสามเหลี่ยมด้านเท่า(Triaxial blend) ในการถอดอัตลักษณ์จากผ้าไหมมาวิเคราะห์


และสังเคราะห์นั้นใช้แบบประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและปราชญ์ชาวบ้าน จำวน 5 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 100 คน


ผลการวิจัยปรากฏว่า ลวดลายที่ได้จาก 2 ทฤษฎีมารวมกันจะได้ทั้งหมด 552 ลาย ทดลองทอเป็นผืนผ้า 7 ลาย ใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งหมด 4 ประเภท


ได้แก่ หมอนอิง เสื้อกั๊กสุภาพสตรี กล่องแว่นตา และกระเป๋าสตรีวัยทำงาน 3 รูปแบบใน 1 เซท และคู่มือองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมของทั้ง 4 ชาติพันธ์ในจังหวัดบุรีรัมย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

สินีนาฏ รามฤทธิ์

Miss Sineenart Ramrit

                Ph.D. Student in Visual Arts and Design,

                Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University,

Lecturers of Industrial Design Program, Faculty of Industial Technogy,

Buriram Rajabhat University

439 Jira Road, Muang district, Buriram Province 31000

Tel.: 089-720-6155  E-mail: sineenart.ra@bru.ac.th 

เอกสารอ้างอิง

Ingsiriwat, P. (1998). Soilceramics. Bangkok: Indian Store. [in Thai]

Klarmpaiboon, S. (2013). From old to new: Invader of identity and instability of anti-Thai operation. In Saiyawej, N. (Ed.). Redefine Thailand: New definition of Thailand. Bangkok: Thai Health Promotion Foundation. [in Thai]

Kunthonsap, K. (2017). Creative environmental friendly coloration system for
design. (Doctoral dissertation). Burapha University, Faculty of Fine and
Applied Arts, Visual Arts and Design Program. [in Thai]

Office of Buriram Province, Division of Strategies and Information for Development. (2016). Four- year Buriram development plan (2018-2021). Retrieved on 9 November 2017 from https://1th.me/PKWw [in Thai]
Prajonsarn, S., Poungpong, K., Pichetawit, N., Poungpong, P. & Ausorn, R. (2003).

A project in establishing a local wisdom database: a case study of famous
local woven fabrics categorized by ethnic groups in Buriram. Buriram:

Buriram Rajabhat Institute. [in Thai]
Siriaumpunkul, P. (1999). History and local culture of Buriram. [in Thai]

Sriwiset, P. (1978). Kui (Suai)-Thai-English dictionary. Bangkok: Research Project of Thai and Ethic languages, Language Institute, Chulalongkorn University. [in Thai]

Thailand Information Center. (2018). Buriram province. Retreived on 6 February 2018 from https://burirum.kapook.com/ [in Thai]

Wichiensil J. (2008). Geography and vocano of Buriram. In Somjit-aree, W. (Ed.). History of Buriram (p. 2). Muang Buriram Municipality. [in Thai]

Worakamwichai, S. (1998). Ancient communities in Buriam. Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Ministry of Science, Technology and Environment. [in Thai]