การจัดการโครงการขนาดใหญ่เมืองพัทยาเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

Main Article Content

ณัฐวัฒน์ คำกอง

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา ในการจัดการโครงการขนาดใหญ่ตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา โครงการอุโมงค์ลอดทางแยก พัทยากลาง และโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการในระหว่างปีที่มีคำสั่งปลดปลัดเมืองพัทยาซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ


        ผลการวิจัยพบว่า อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาในการจัดการโครงการขนาดใหญ่ ยังมีประเด็นปัญหา เนื่องจากโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นขาดความชัดเจน การจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยามีข้อจำกัดทางด้านอำนาจหน้าที่ที่ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และขาดเสถียรภาพทางการคลัง รวมถึงศักยภาพในการจัดการโครงการที่ต้องใช้ความชำนาญการเฉพาะด้าน เพื่อให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามมาตรฐานสากล เมืองพัทยาจึงเป็นเพียงหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงาน ถึงแม้ว่าเมืองพัทยาจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีลักษณะรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร แต่มีอำนาจหน้าที่เหมือนกับเทศบาลนคร จึงไม่สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งการจัดการโครงการขนาดใหญ่ในเมืองพัทยา มีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินโครงการที่ซับซ้อนตามสภาพปัญหาและความต้องการของสาธารณชน ดังนั้นศักยภาพของนายกเมืองพัทยาในการประสานงานกับราชการส่วนกลาง  ประสิทธิภาพในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองจึงเป็นประเด็นสำคัญในการปฏิรูปเมืองพัทยา


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Charupongsakul, T. (2011). Master plan and survey design for Pattaya beach sand making Chonburi province. Bangkok:
Harbor Department. [in Thai]

Government Gazette. (2017). National security council order 6/2017. Bangkok: Office of the National Security Council.
[in Thai]

Paung Ngam, K. (2016). Local government principles and new dimensions in the future. Bangkok: Vinuachon. [in Thai]

Xinghin, S., et al. (2017). Study and analyze data to develop Pattaya city into ASEAN community. Journal of King
Mongkut's University of Technology North Bangkok, 27(2), 379 - 391. [in Thai]