กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

นางสาวธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษา ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษา ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษา ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเชิงคุณภาพ  มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 24 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการจัดเวทีสาธารณะและการจัดสนทนากลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบอุปมาน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจต้องปลูกพืชเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสภาพทรัพยากรของพื้นที่ มีการรวมกลุ่มกันจำหน่าย มีกลุ่มอาชีพตามพืชผลของพื้นที่ จัดตั้งและเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนให้พึ่งตัวเองได้ ด้านสังคมต้องสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ตั้งกลุ่มเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมาย ให้ปลอดอบายมุขและยาเสพติด ด้านการเมืองต้องรวมกลุ่มเป็นกลุ่มการเมืองภาคประชาชนให้เข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นและเคารพสิทธิของประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องมีการปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้คุณค่า รักษา ต่อยอดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง สำหรับการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้น ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือทั้งตัวแทนส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ผู้นำชุมชน ตลอดทั้งประชาชน ด้วยการดำเนินการด้วยความเข้าใจกันและร่วมมือกันทุกฝ่ายด้วยการกำหนดนโยบาย แผน โครงการ / งาน แต่ละปี แต่ละส่วนอย่างชัดเจน ส่วนการเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต้องร่วมกันเรียนรู้บริบททั้ง 4 ด้าน ในพื้นที่ของตนเอง หลังจากนั้นให้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ สร้างความรัก    ความสามัคคี จัดหาทุน จัดหางบประมาณจากทั้งทางภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนกิจแต่ละด้านที่กำหนดขึ้น ให้บรรลุผลอย่างคุ้มค่า และมีประโยชน์แก่ชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Chareonwongsak, K. (2002). Creative thinking. Bangkok: Success Media. [in Thai]

Chaiyasri, C. (2009). Development tactics of community enterprise of agricultural group of Phakong village, Huaysom
sub-district, Phukradueng district, Loei province. Mater of Arts in Project Management and Evaluation. Loei: Loei
Rajabhat University. [in Thai]

Office of the National Economics and Social Development Board. (2002). The ninth national economic and social
development plan (2002-2006). Bangkok: Office of the Prime Minister. [in Thai]

_____. (2007). The tenth national economic and social development plan (2007-2011). Bangkok: Office of the Prime
Minister. [in Thai]

_____. (2012). The eleventh national economic and social development plan (2012-2016). Bangkok: Office of the
prime minister. [in Thai]

Puangngam, K. (2010). Community and local self-governance. Bangkok: Porpit printing. [in Thai]

Suttijaree, J. (2001). Public participation politics and governments people constitution. Bangkok: V.J. printing. [in Thai]

Wiraphanphong, A. (2017). Common pool Resources in community: The case of Klongladmayom community,
Bangramat, Talingchan, Bangkok. Political Science Review Journal, 4(2), pp. 222-226. [in Thai]