Innovative Change Management (ICM) : Preparing Your Organization for the New Innovative Culture ของ Harrington (2018)

Main Article Content

Surasak Chamaram
Wanchai Suktam

Abstract

          หนังสือเรื่อง Innovative Change Management (ICM): Preparing Your Organization for the New Innovative Culture เล่มนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสืออ่านในเชิงกึ่งวิชาการที่ได้มีความพยายามในการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการนำเสนอด้วยเนื้อหาสาระทันสมัย เข้มข้น และน่าสนใจเป็นอย่างมากเล่มหนึ่งที่วางแผงจำหน่ายในตลาดหนังสือทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ หนังสือเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีวิธีการหรือแนวทางในอันที่ช่วยลดข้อจำกัดและผลกระทบอันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพ (Occupational Changes) ซึ่งผู้เขียนเรียกวิธีการดังกล่าวนี้ว่า “การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม (Innovative Change Management: ICM)” ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ทำการจัดแบ่งโครงสร้างและองค์ประกอบของหนังสือเล่มนี้ออกเป็นจำนวน 6 ส่วนใหญ่ๆ ซึ่งมีจำนวน 18 บท


หนังสือเล่มนี้ได้ให้คุณประโยชน์สำคัญอยู่หลายประการด้วยกันได้แก่ 1) หนังสือเล่มนี้มีส่วนสำคัญในแง่ที่ช่วยสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดี และ 2) หนังสือเล่มนี้ยังได้ช่วยทำให้ผู้บริหาร และที่ปรึกษาองค์การ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำแนวคิดและกระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากผู้เขียนได้มีการอธิบายเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย และมีการจัดวางโครงสร้างออกเป็นหมวดหมู่ตามความสำคัญของเนื้อหาเอาไว้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังได้มีการยกตัวอย่างของภาพประกอบและกรณีศึกษาประกอบการอธิบายร่วมด้วย แต่กระนั้นก็ตาม ผู้วิจารณ์ก็มีความเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ยังคงมีจุดอ่อนที่สำคัญอยู่บางประการที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกล่าวคือ 1) ผู้เขียนไม่ได้มีการสรุปเนื้อหาในบางบทเอาไว้ และ 2) ผู้เขียนไม่ได้มีการสร้างคำถามเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจไว้ในแต่ละบท เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำการทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาดังกล่าว ดังนั้น ผู้วิจารณ์เห็นว่าหากจะเป็นการช่วยเติมเต็มเนื้อหาในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ในการปรับปรุงเนื้อหาในครั้งต่อไปผู้เขียนจึงควรมีการเพิ่มเติมในส่วนของสรุปเนื้อหาของแต่ละบท ตลอดจนคำถามเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และสรุปกุญแจสำคัญ (Key Words) ในแต่ละบทไว้ด้วย เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
book review