ผู้นำก็ต้องมีโค้ช ของ ซูซูกิ โยชิยุกิ (2561)

Main Article Content

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ Surasak Chamaram
วาสนา เลิศมะเลา Wassana Lertmalao

Abstract

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงอย่างมากนั้นได้กลายมาเป็นแรงกระตุ้นและแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้องค์การต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการปรับตัวและให้น้ำหนักความสำคัญต่อการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) มากขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนาสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ (Professional Manager) ที่สามารถประสานความร่วมมือและนำพาองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบอยู่เหนือคู่แข่ง รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้น ประเด็นการพัฒนาภาวะผู้นำจึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับองค์การทุกแห่ง ในปัจจุบันพบว่ามีผู้เขียนตำราหรือหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นำออกเผยแพร่สู่สาธารณะอยู่เป็นจำนวนมากและมีจุดเน้นของการพัฒนาภาวะผู้นำในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้หนังสือเรื่องผู้นำก็ต้องมีโค้ช ซึ่งเขียนโดยซูซูกิ โยชิยุกิ (Suzuki Yoshiyuki) และมีทินภาส พาหะนิชย์ เป็นผู้แปลต้นฉบับเป็นภาษาไทยนั้นถือได้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำอีกเล่มหนึ่งจัดอยู่ในหมวดการพัฒนาตนเองซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันในแง่มุมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านทั่วโลกเป็นอย่างดีดังที่สะท้อนให้เห็นจากยอดขายทั่วโลกที่มีจำนวนกว่า 60,000 เล่ม โดยวัตถุประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้อันถือว่าเป็นเจตนารมณ์ของผู้เขียนที่ต้องการสื่อไปยังผู้อ่านคือ เพื่อต้องการให้เป็นแนวทางการเรียนรู้คุณสมบัติที่จำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยตนเอง โดยสามารถทดลองปฏิบัติและแสดงภาวะผู้นำในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
book review