รูปแบบการดูแลสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธในผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ The Model of Buddhist Holistic Health in Elder of the Elderly School, Kantuad-ramual Municipal Sub-district, Prasat District, Surin Province

Main Article Content

ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม Thanarat Sa-Ard-Iam
พัชรี สายวงษ์ Pacharee Saywong

Abstract

There are three objectives of this article: (1) to present the condition of the elderly in Kantuad-ramual sub-district (2) to present the holistic health care in Buddhism and (3) to present the model of the holistic in the elderly school, in Kantuad-ramual sub-district, Prasat District, Surin province. There are four systems of the holistic health according to the Buddhist way are; physical, social, mental and wisdom. From the studied, it was found that the model of the Buddhist holistic health in elder of the elderly School of Kantuad-ramual municipal district, Prasat district, Surin province, as follows: there are three main physical activities: (1) physical activity (2) oral hygiene care and (3) emotional management health, which impact on elderly; the second form of social activity is to provide counseling, such as family life etc.; the third aspect of health promotion activities is mental health namely; (1) respecting (2) moving arms - legs to relax, (3) the students meet classmate in every Wednesday, (4) create humor for relaxation from tension; and the last activity, the fourth aspect of health promotion activities in the field of intellectual enhancement (wisdom). There are five methods to adjust and require for the elderly to be aware of the following changes: (1) adjust the body to have a healthy body (2) adjust the emotion to be happy (3) adjust the heart to be proud of yourself (4) adjust brain to slow down brain degeneration.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)