การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและชุมชน และทัศนคติที่มีต่อวัฒนธรรมการดื่มของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว กูย และเขมร : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ A study of Drinking Alcohol Behavior to the Impact Healthy and Community and Attitudes toward the Drinking Culture of Ethnic Groups Laos , Kui and Khmer: A Case Study of Sisaket Province

Main Article Content

ธัญวรัตน์ แจ่มใส Thanwarut Jamsai
ศรณรงค์ ปล่องทอง Sornnarong Plongtong

Abstract

The purposes of this research were 1) to study be behavior style of alcohol drinking and alcohol beverages products by means of way of life, belief, rituals, traditions and ethnicity group culture into border area, Sisaket province 2) to study factors of alcohol drinking & alcohol beverage along way with ethnicity, personnel, family, society, and environment to ethnicity group into Sisaket province border area.  The research findings were found that all entire people aged of involvement and relation with alcohol drinking & alcohol beverage all days. The Ethnicity group of border area Sisaket province is related with belief, thinking, attitude and value by means of amulet faith, holy things, including alcohol drinking for tradition & ritual ceremony. 2. The concurrent factors is related with alcohol drinking & alcohol beverage in dimension with ethnicity group, personnel, family, society, and environment of ethnicity group into border area, Sisaket province. The research result is alcohol drinking person who is mostly male sex, percentage 53.4%, aged between 41-50 years old, being ethnicity group to Khmer, percentage at 49.2%.   the cause of alcohol drinking is relax and stress decrease diminishing. The alcohol drinking person drinks pure alcohol and intensified alcohol, beer, and the others. The behavior of alcohol drinking & alcohol beverage is found that 1) the dimension of civil way of life is a medium level (xˉ = 3.29, S.D. = 0.84), the dimension of ritual tradition and culture is a maximum level   (xˉ = 3.86, S.D. = 0.82), the dimension of cultural group & community, society is a medium level   (xˉ = 3.16, S.D. = 1.01). In a nut shell, the involved factors is related with alcohol drinking and alcohol beverage from ethnicity group into border area, Sisaket province  such as sex, career, income, belief, personnel, community, society, and environment statistical significantly level at 0.05 constantly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)