ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม Factors Affecting the Efficiency of Public Service of Local Administrative Organizations in Nakhon Phanom Province

Main Article Content

จารุกัญญา อุดานนท์ Jarukanya Udanont

Abstract

The purposes of this research were to 1) study the efficiency of public service of Local Administrative Organizations in Nakhon Phanom Province and 2) to investigate factors affecting the efficiency of public service by using mixed methods, qualitative approach, in-depth interview, collecting data from semi-structured interview with targeted populations including chief executive officers of the institute or 11 public service workers. The quantitative approach was a survey research collecting data from questionnaires with 398 public users. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation and multiple regression analysis.


         The research results were as follows: The efficiency of public service of Local Administrative Organizations in Nakhon Phanom province in overall aspect was at the high level. The most efficient aspects were arts, culture, custom and local wisdom. Factors affecting the efficiency of public service were management factors, public participation factors, personnel capability factors, and income factors of Local Administrative Organizations that the highest aspect was public participation factors affecting the efficiency of public service of Local Administrative Organizations in statistically significant at the 0.01 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)