การรับรู้ต่อการป้องกันโรคอ้วนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน Perception on Prevention of Obesity of Undergraduate Students in Private University

Main Article Content

ดวงพร สำราญรมณ์ Duangporn Samranrom
พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ Pimurai Limpapath

Abstract

The objective of this research was to explore: 1) perception of obesity and obesity prevention behaviors of undergraduate students in private universities;              2) preparation and assessment on the effect of health guide for students to prevention obesity. This research is a quantitative research. The sampling groups were the 400 undergraduate students from four private universities in bangkok metropolitan area. The questionnaire and health guide quality assessment form was used for collecting data. The Data analysis was performed by using descriptive statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation


         Research results found that 1) an overall perception of obesity in students were at high level with the obesity prevention behaviors at a moderate level and the behaviors that risk to become obesity at a high level; 2) result of this study has been used for the preparation of health guide for students to prevent obesity which the assessment of the overall result for pilot implementation was appropriated at a highest level. Suggestion: the health guide created as the part of educational innovation in the context of the higher education level for health promotion can be applied to stimulate perception on prevention of obesity for undergraduate students

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)