การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของ ยุวดี ศิริยทรัพย์ (2560)

Main Article Content

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

Abstract

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) ซึ่งถูกกำหนด นิยามเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้มีความหมายว่า “กระบวนการอย่างเป็นระบบในการคาดการณ์ความ ต้องการทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนวางแนวทางรองรับ และนำไป ปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงทั้งในปัจจุบัน และอนาคต” (Siriyasap, 2017 : 7) จากนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้เขียนพยายามที่จะสะท้อนให้ เห็นถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะทางที่ เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของหนังสือเพื่อต้องการอธิบาย ถึงพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การให้แก่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ที่ปรึกษาองค์การ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงาน และบุคคลผู้ที่ สนใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
book review