การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีสภาวะแวดล้อม เพื่อพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้

Main Article Content

สุขใจ สมพงษ์พันธุ์

Abstract

The purpose of this research is to study on 5 skill acknowledged according to the standard learning , to study and compare with the satisfication of student to a combine education with PAOR process that consists of planning (plan : P) action (act : A) observation the practice result (observe : O) and reflection (reflect : R). The research used specific sampling, questionnaire and observation form are equipments to collect data. The result found 5 skill acknowledged according to the top of standard learning is 1. Moral and ethical acting as, sacrifice. 2. Acknowledge skill appropriate activity as, waste management. 3. Appropiate intelligence and activity as waste sorting. 4. Interpersonal relationship skills and responsibility is ability to teamwork. 5. Numerical analysis skill, communication, using technology and search appropriate activity as searching and advertise. When compare the result we found top 3 activity that affect student ,the first one is waste management ,the second is communication green for university and the last is science exhibition, waste recycle. The result found that overall students are very satisfied to  combine education as shown in the average at 4.45 or 89.24%. To elaborate as a part of side , student are satisfied to apply knowledge the most then understanding and satisfying as shown in the statistics, respectively. Conclude that the used of activities to integrate in teaching and  learning have made the students learn the knowledge, sciencitific skill, good moral and 5 skills acknowledged according to the standard learning. Because  the students learning by doing  activities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)