รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวซ้ำในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่เชื่อมโยง

Main Article Content

นิพล เชื้อเมืองพาน
พิมพ์ชนก มูลมิตร์

Abstract

The purposes of this research were to: 1) study tourists behaviors in Nakhon Pathom Province and 2) find out tourism patterns for the development of revisit tourism destinations in Nakhon Pathom province and its linkage areas. The research applied qualitative method by using in-depth interview and focus group for stakeholders in tourism management in the province. The data then were analyzed by contents analysis and also descriptive explanation.


         The study found that the tourism destnation in the province had potentially good and reasonable for its potential in: 1) accessibility; 2) attractions; 3) activities; 4) amenities and 5) accommodations. However, some factors, such as amenities needed to be improved to reach the stand requirement of tourist and safety is quite importance among tourism. Moreover, accommodations had vieity, but it seemed not outstanding as it was not met local identity. For the tourism patterns, the research found that the 3 patterns for revisit tourism that composed; 1) leisure tourism in local community, 2) agrotourism and 3) spiritual tourism. The recommendation from the finding mentions that the spiritual tourism, such as superstition tourism is an interesting one of the pattern among the visitor visiting Nakhon Patom province. Moreover, agrotourism is another important choice of revisit tourists to gain their new experience in agriculture, local culture and health tourism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)