เสด็จประพาสไทรโยค : บูรณาการศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Main Article Content

จันทิมา สว่างลาภ
ราตรี แจ่มนิยม
ศศิรัศมิ์ สินธุวณิก
พีระวิศว์ พูลเขตรวิทย์

Abstract

This article is about Sadet Praphat Sai Yok: An integrated Learning to promote oriented cultural tourism locally. When the trip to Sai Yok. In the field of education, the integration of literature to promote tourism. Objectives 1. To study the history of the place in the literature of the trip to Sai Yok, and 2. To study the history of the place in Kanchanaburi province, which appeared in the literature of the trip to Sai Yok to develop a cultural tourist by studying documents from the unreported. His Majesty King Rama v on the trip to Sai Yok since 1877, and the book of poetry dictated by the Sai Yok River in 1894. The study concludes that learning centers that can be developed as a tourist attraction are five centers, namely, Wat Phra Thaen Dong Rang, Ban Nong Khao, Wat Dewa SangkhaRam, Sai Yok Noi Waterfall, community and Sai Yok Yai Waterfall community. Learning to Travel cultural, it is a research that values the study of literature to integrate knowledge and create a source of income in the community, and make the local people learn as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)