อนาคตภาพของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562-2571)

Main Article Content

พลากร ขุริมนต์
สมคิด สร้อยน้ำ
พนายุทธ เชยบาล

Abstract

The purpose of this study was to study the scenario on primary school management using ICT in the next decade (2019-2028). This study was the ethnographic futures research using Delphi technique. It examined the perspective of 20 experts who came from the purposive sampling. The data analysis was employed Median, Mode, and Interquartile Rage. Creating the future wheels after Delphi technique and confirmed by the opinions of primary school administrators about the impacts among each scenarios using by cross impact analysis technique. The samples were 380 school administrators who came from cluster random sampling. The data analysis was employed frequency and percentage. The research results were found the scenarios on primary school management using ICT in the next decade (2019-2028) had consensus and impact among the aspects in every aspects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)