จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

            จริยธรรมการตีพิมพ์ทางวิชาการของผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษามาตรฐานทางวิชาการ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ จึงต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตนเอง เพื่อทำให้วารสารมีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดจริยธรรมการตีพิมพ์ ดังนี้

 

            จริยธรรมของผู้เขียน

1. ผลงานที่ส่งให้พิจารณาในวารสารต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่นๆ

2. ไม่มีส่วนใดของผลงานวิชาการที่คัดลอกงานวิชาการ (plagiarism) ของตนเองและผู้อื่น และมีการอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้องตามที่วารสารกำหนด

3. ไม่สร้างข้อมูลเท็จในผลงานทางวิชาการ

4. ผู้เขียนทุกชื่อที่ปรากฏในบทความเป็นผู้มีส่วนสำคัญในผลงานวิชาการ และไม่ได้ตัดชื่อบุคคลใดที่มีส่วนกัับผลงานวิชาการออกจากบทความ

5. ผู้เขียนทุกคนต้องเห็นชอบกับต้นฉบับของบทความ และเห็นชอบให้ส่งต้นฉบับให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์ โดยส่งหลักฐานแสดงความเห็นชอบมาพร้อมต้นฉบับ

6. บทความจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสัตว์ทดลอง กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะงานวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองเท่านั้น

 7. ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

 8. ผู้เขียนต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

จริยธรรมของบรรณาธิการวารสาร

1. แนะนำการจัดเตรียมต้นฉบับ และรายละเอียดที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ผู้เขียนต้องปฎิบัติตามให้รับทราบโดยทั่วกัน

2. มีประกาศเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมให้ผู้เขียนรับทราบอย่างชัดเจน

3. พิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการอย่างเป็นธรรม ไม่ล่าช้า และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร

4.ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น

5. ไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาแล้ว

6. ไม่ปฎิเสธการตีพิมพ์บทความเพียงเพราะสงสัยว่ามีการกระทำความผิดจริยธรรม ควรตรวจสอบหลักฐานให้ชัดเจนก่อน และแจ้งให้ผู้เขียนชี้แจงก่อนปฎิเสธบทความ

7. ไม่มีการแสดงเจตนาให้มีการอ้างอิงผลงานจากวารสารเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิงของวารสาร

8. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และผู้บริหาร

9. หากพบข้อมูลว่าบทความฉบับใดมีการคัดลอก ให้ผู้เขียนชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อตรวจสอบว่ามีการคัดลอกจริงต้องยุติกระบวนการพิจารณาทันที

10. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินและการตีพิมพ์บทความที่ตนเป็นผู้เขียนหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้อง

           

            จริยธรรมของผู้ประเมิน

1. ไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ตนเป็นผู้ประเมิน

2. หากพบว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบทความที่ประเมิน ให้ปฎิเสธการประเมิน

3. ประเมินบทความด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ รอบคอบ และให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์

4. ส่งผลการประเมินตามเวลาที่กำหนด

           

บรรณานุกรม

ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI).  (2562).  ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
            (TCI) เรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐาน
            ข้อมูล TCI. 
[ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก https://tci-thailand.org/?p=2966.
            [2563, มิถุนายน 13].

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (2562).  จริยธรรมการตีพิมพ์.  [ออนไลน์]. 
            เข้าถึงได้จาก https://www.research.chula.ac.th. [2563, ,มิถุนายน 13].

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  (2015). จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน
            วิจัย. 
[ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.
            php/swurd/Publication_Ethics. [2563, มิถุนายน 13].

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  (2015). 
            จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics). 
            [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/
            about. [2563, มิถุนายน 13].

 

 

- การสมัครเป็นสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   เพื่อลงตีพิมพ์เป็นผลงานทางวิชาการ 250 บาท

- การขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   เพื่อตีพิมพ์ขอสำเร็จการศึกษา จำนวน 2,500 บาท