จริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการของผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษามาตรฐานทางวิชาการ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ จึงต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตนเอง เพื่อทำให้วารสารมีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดจริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้

จริยธรรมของผู้เขียน
1. ผลงานที่ส่งให้พิจารณาในวารสารต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่น ๆ
2. ไม่คัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) ของตนเองและผู้อื่น มีการอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักการอ้างอิงทางวิชาการที่วารสารกำหนด
3. ไม่สร้างข้อมูลเท็จในผลงานทางวิชาการ
4. ผู้เขียนทุกชื่อที่ปรากฏในบทความเป็นผู้มีส่วนสำคัญในผลงานวิชาการ และไม่ได้ตัดชื่อบุคคลใดที่มีส่วนกับผลงานวิชาการออกจากบทความ
5. ผู้เขียนทุกคนต้องเห็นชอบกับต้นฉบับของบทความ และเห็นชอบให้ส่งต้นฉบับให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์ โดยส่งหลักฐานแสดงความเห็นชอบมาพร้อมต้นฉบับ
6. บทความจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสัตว์ทดลอง กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ รับพิจารณาเฉพาะงานวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองเท่านั้น
7. ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
8. ผู้เขียนต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)
9. ในกรณีผู้เขียนยกเลิกตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสาร ผู้เขียนต้องรับผิดชอบ
10. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามจำนวนที่วารสารจ่ายจริง

จริยธรรมของบรรณาธิการ
1. แนะนำการจัดเตรียมต้นฉบับ และรายละเอียดที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามให้รับทราบโดยทั่วกัน
2. มีประกาศเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมให้ผู้เขียนรับทราบอย่างชัดเจน
3. พิจารณาคุณภาพของบทความอย่างเป็นธรรม ไม่ล่าช้า และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น
5. ไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาแล้ว
6. ไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพียงเพราะสงสัยว่ามีการกระทำความผิดจริยธรรม ควรตรวจสอบหลักฐานให้ชัดเจนก่อน และแจ้งให้ผู้เขียนชี้แจงก่อนปฏิเสธบทความ
7. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และผู้บริหาร
8. หากพบข้อมูลว่าบทความฉบับใดมีการคัดลอก ให้ผู้เขียนชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อตรวจสอบว่ามีการคัดลอกจริงต้องยุติกระบวนการพิจารณาทันที
9. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่ตนเป็นผู้เขียนหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้อง
10. บรรณาธิการไม่ชี้นำให้ผู้เขียนใช้ข้อมูลบทความจากวารสารไปอ้างอิงเพื่อเพิ่ม
ดัชนีการอ้างอิง (Index Citation)

จริยธรรมของผู้ประเมิน
1. ไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ตนเป็นผู้ประเมิน
2. หากพบว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบทความที่ประเมิน ให้ปฏิเสธการประเมิน
3. ประเมินบทความด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ รอบคอบ และให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์
4. ส่งผลการประเมินตามเวลาที่กำหนด

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผลงานทางวิชาการ 250 บาท / ผลงาน
ขอสำเร็จการศึกษา 2,500 บาท