Machiavelli Thai Politics of Ruler

Main Article Content

Pawida Rungsee

Abstract

นิโคโล มาคิอาเวลลี เกิดเมื่อ ค.ศ. 1469 เป็นชาวเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์ ได้รับราชการเป็นนักการทูตในรัฐบาลของเปียโร โซเดลรินี ใน ค.ศ. 1494-1512 แต่เมื่อรัฐบาลของเปียโร โซเดลรินี ถูกโค่นล้มจากการทำรัฐประหารของกลุ่มเมดีซี ทำให้มาคิอาเวลลีต้องอพยพลี้ภัยไปอยู่ในชนบทและเขียนหนังสือขึ้นมาหลายเล่ม หนึ่งในนั้นคือหนังสือเรื่อง The Prince ซึ่งน่าจะถูกเขียนขึ้นช่วงปลาย ค.ศ. 1513 หรือต้นปี ค.ศ. 1514 (ปิยะนันท์ จันทร์แขกหล้า, 2563) เพื่อแนะนำการปกครองให้กับผู้ปกครองกลุ่มเมดิชีและหาโอกาสให้ตัวเขากลับมารับตำแหน่งสำคัญอีกครั้งแต่หนังสือเล่มนี้กลับได้รับการตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1532 หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว


เนื้อหาในหนังสือเรื่อง The Prince ตั้งแต่บทที่ 1 จนถึงบทที่ 11 เกี่ยวกับลักษณะของรัฐประเภทต่าง ๆ ส่วนเนื้อหาในบทที่ 12 และ 13 เกี่ยวกับลักษณะทางการทหาร ขณะที่ตั้งแต่บทที่14 เป็นต้นมานั้น เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นบทที่ว่าด้วยการแนะนำหรือการกล่าวถึงสิ่งที่เจ้าผู้ปกครองควรจะกระทำหรือคุณสมบัติที่เจ้าผู้ปกครองพึงมีเพื่อการได้มาและรักษาไว้ซึ่งรัฐโดยเจ้าผู้ปกครอง ประเด็นของการ “ควบคู่ความชั่วร้ายเข้ากับคุณธรรม” และ “การใช้ความทารุณโหดร้ายหรือความชั่วร้ายอย่างดี” ถือเป็นแกนหลักของเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่เจ้าผู้ปกครองพึงมีในทุกบท โดยเฉพาะในบทที่ 14-23 (เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธุ์, 2561) ดังปรากฏข้อความตอนหนึ่งในบทที่ 17 ว่า


          “เจ้าผู้ปกครองจึงไม่ควรที่จะเป็นกังวลกับชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีว่าเป็นคนทารุณโหดร้ายในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ข้าแผ่นดินของเขามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความจงรักภักดี” (มาคิอาเวลลี, 2555)


เนื้อหาที่ปรากฎในหนังสือเรื่อง The Prince ทำให้มาคิอาเวลลีถูกมองว่าเป็นคนโหดร้าย อำมหิตเมื่อเขานำเสนอเรื่อง “ชุดคุณธรรม” ที่ต่างกันระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นถูกปกครอง คำว่า “รัฐ” มาก่อนสิ่งอื่นใด ผู้ปกครองก็สามารถผิดสัจจะหรือผิดคุณธรรมได้ทันทีหากนั่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐชาติ ว่ากันว่าหนังสือเล่มนี้เป็นตำราที่ชนชั้นปกครองทั่วโลกต้องอ่าน (ปาณิศ โพธิ์ศรีวังชัย, 2562) และมีการแปลหนังสือออกมาหลายภาษาให้คนทั่วโลกได้อ่านรวมถึงในภาษาไทยด้วย การที่ประชาชนรู้เท่าทันผู้ปกครองย่อมเป็นสิ่งสำคัญเพราะการปกครองส่งผลกระทบต่อประชาชน


ผู้ศึกษาด้านรัฐศาสตร์จำนวนมากรู้จักหนังสือเรื่อง The Prince ของมาคิอาเวลลี จากการแปลตัวบทของสมบัติ จันทรวงศ์ และแปลคำว่า The Prince ว่าหมายถึง “เจ้าผู้ปกครอง” จากนั้นก็จะนำตัวบทที่ได้อ่านมาทำความเข้าใจต่อวิธีการปกครองของผู้ปกครอง แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วแนวคิดของมาคิอาเวลลีมีที่มาที่ไปอย่างไรในสังคมไทย หนังสือเรื่องมาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครองซึ่งแปลงมาจากวิทยานิพนธ์ของกานต์ บุญยะกาญจน จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับพัฒนาการแนวคิดของมาคิอาเวลลีที่มีต่อสังคมไทยได้ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rungsee, P. (2022). Machiavelli Thai Politics of Ruler. Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University, 14(1), 252–264. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/article/view/257228
Section
Book Review

References

กานต์ บุญยะกาญจน. (2562). มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง (พิมพ์ครั้งที่

. กรุงเทพฯ: มติชน.

จักรพงศ์ รัตนวงศ์, โกวิทย์ วงศ์สุรวัฒน์, และ ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต. (2563).

ผลการศึกษาคุณธรรมของผู้ปกครองของจอมพลถนอม กิตติขจร ตามกรอบ

ทรรศนะของ นิคโคโล มาเคียเวลลี่. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร, 17(77), 177 - 187.

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย. (2562, กุมภาพันธ์ 15). The Prince 2019: มาคิอาเวลลีกับ

การเมืองไทย เมื่อกลอำนาจอยู่ในมือพ่อมด. https://www.the101.world/

the-prince-2019.

ปิยะนันท์ จันทร์แขกหล้า. (2563). หนังสือเจ้าผู้ปกครอง: The Prince. วารสาร

รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 7(1), 215 - 219.

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์. (2561). “คุณธรรม” ใน “เจ้าผู้ปกครอง”ของมาคิอาเวลลี.

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(1), 37 - 60.

มาคิอาเวลลี, เอ็น. (2555). เจ้าผู้ปกครอง [The Prince] (พิมพ์ครั้งที่ 8). (สมบัติ จันทรวงศ์,

ผู้แปลและเรียบเรียง). กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.