แห่นางดาน: บทวิเคราะห์การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

Main Article Content

วันพระ สืบสกุลจินดา

บทคัดย่อ

                บทความนี้มุ่งวิเคราะห์การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ โดยใช้ประเพณีแห่นางดาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกรณีศึกษาในประเด็น 1) แนวคิด ภาคปฏิบัติ การสืบทอด 2) ตำแหน่งแห่งที่ของนางดาน พราหมณ์ และเทพเจ้า 3) วัฏจักรของวัฒนธรรม และ 4) การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ที่เกิดจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์ ผลการศึกษาพบว่า 1) แห่นางดานเกิดจากมโนทัศน์ว่าด้วยการสร้างโลกของศาสนาฮินดูตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพผนวกกับคติความเชื่อท้องถิ่น สืบทอดผ่านการเป็นพระราชพิธีสำ หรับเมือง 2) แห่นางดานเคยสิ้นสุดลงเพราะการเข้ามาแทนที่ของชุดความรู้สมัยใหม่ ถูกทำ ให้ฟื้นคืนมาใหม่ในรูปของมรดกทางวัฒนธรรมภายใต้เงื่อนไขของการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งต้องยอมถูกกลืนกลายจากพิธีกรรมเป็นการแสดงประกอบแสง สี เสียง และการผสมตัวเองเข้ากับประเพณีสงกรานต์ 3) ลำ ดับการปรากฏตัวของนางดานฉายภาพขั้นตอนการกำเนิดโลก พราหมณ์เป็นตัวแสดงแทน ผู้กำ กับ และผู้เชื่อมต่อ และเทพเจ้ามีบทบาทเฉพาะ 4) กระแสโลกาภิวัตน์ทำ ให้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำ คัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านการแต่งกายด้านพิธีการ และด้านพิธีกรรม จากกรณีศึกษาทำ ให้ทราบว่า การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ย่อมทำ ให้วัฒนธรรมเกิดการเคลื่อนเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำรงตัวอยู่ต่อไปได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมศิลปากร. (2505). นางนพมาศ หรือ ตำ รับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 13). โรงพิมพ์ภักดีประดิษฐ์.

กรมศิลปากร. (2559). ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 22 จังหวัดนครศรีธรรมราช. รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)จำกัด.

ณวิญ เสริฐผล. (2563). การดำ รงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในสังคมโลกาภิวัฒน์. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ , 5(2), 313-331.

ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร. (2546). Culture for sale: จุดเปลี่ยนทางกลับวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์. ทิปปิ้ง พอยท์.

ประพิศ พงศ์มาศ. (2555). ภาพเก่า-เล่าอดีต: พระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย (พิธีโล้ชิงช้า). นิตยสารศิลปากร, 55(3), 102-109.

พรรณวดี พลสิทธิ์. (2561). แห่นางดาน: ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองนครศรีธรรมราช.วารสารรูสะมิแล, 39(3), 65-76.

ศิราพร ณ ถลาง. (2556). คติชนสร้างสรรค์: บทปริทัศน์บริบททางสังคมและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง. วารสารอักษรศาสตร์, 42(2), 1-74.