ผลกระทบทางภาษีอากรต่อผู้ประกอบการจากโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงการระบาดของโควิด-19

Main Article Content

ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการให้มีรายได้ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเน้นการสนันบสนุนเศรษฐกิจรากหญ้า และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม กรมสรรพากรได้ออกกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับประชาชนได้เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปไม่ต้องนำเงินได้ที่ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ มารวมเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่กฎหมายดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการย่อมถือเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และหากได้รับเงินได้พึงประเมินในปีภาษีใดถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ย่อมมีหน้าที่ต้องนำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการมีรายได้จากการประกอบธุรกิจเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งปฏิบัติตนให้ถูกต้องในฐานะเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย เช่น การออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อ การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือให้บริการ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีของกรมสรรพากร อีกทั้งป้องกันปัญหาของผู้ประกอบการที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกตรวจสอบภาษีในอนาคต ซึ่งทำให้ต้องมีภาระเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าปรับ หรืออาจถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เพื่อบันทึกรายละเอียดการรับเงินและจ่ายเงินประจำวัน รวมทั้งจัดเก็บหลักฐานเอกสารประกอบการบันทึกรายการ เพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย นอกจากจะมีประโยชน์เพื่อการตรวจสอบภาษีอากรแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการวางแผนการจัดการธุรกิจในอนาคต และควบคุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบันให้เป็นไปอย่างเหมาะสมในการตั้งราคาขาย การควบคุมต้นทุน และการบริหารเงินสดของกิจการเพื่อไม่ให้ขาดสภาพคล่องได้เช่นกัน

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Peak Think. 2564. โครงการคนละครึ่งกับเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าต้องรู้. ค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2564 จาก https://peakaccount.com/blog/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87/.
SMEMOVE. 2562. สรุปกฎหมาย E-Payment คืออะไร เข้าใจง่าย ๆ ในบทความเดียว. ค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2564 จาก https://smemove.com/blog/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8% E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-e-payment-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0% B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89/.
TOP NEWS. 2564. โฆษกสรรพากร ชี้แจงแล้วปมแม่ค้าถูกเก็บภาษีย้อนหลังเดือบแสนหลังร่วมโครงการรัฐ. ค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2564 จาก https://www.topnews.co.th/news/32619.
กรมพัฒนาธุรกิจการ. 2560. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543. ค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2564 จาก https://www.dbd.go.th/ download/article/article_20170616160043.pdf.
กรมสรรพากร. 2557. รายงานเงินสดรับ-จ่าย สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา. ค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2564 จาก https://www.rd.go.th/fileadmin/download/insight_pasi /SMEs_57.pdf.
___________ .2562. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ DATA/PDF/2562/A/034/T_0023.PDF.
___________. 2563 ก. กฎกระทรวงฉบับที่ 368 พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร. ค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2564 จาก https://www.rd.go.th/fileadmin/ user_upload/kormor/newlaw/mr368.pdf. 27 may 2021. (in Thai)
___________. 2563 ข. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 187)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 จากhttps://www.rd.go.th/32417.html.
___________. 2564 ก. กรมสรรพากรยืนยันเงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี. ค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2564 จาก https://www.rd.go.th/fileadmin/ user_upload/news/2564thai/news14_2564.pdf.
___________. 2564 ข. สรรพากรมอบทูตภาษีทั่วประเทศช่วยแนะนำผู้ประกอบการทั้งออนไลน์ออฟไลน์ยื่นแบบฯและชำระภาษีให้ถูกต้อง. ค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2564 จาก https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/news/2564thai/news40_2564.pdf.
กรุงเทพธุรกิจ. 2563. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่ง. ค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.bangkokbiznews.com/recommended/detail/2542.
___________. 2564 ก. เราชนะกับคนละครึ่ง เช็คให้ชัด เงื่อนไขเป็นอย่างไร ต้องเสียภาษีไหม?. ค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2564 จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918262.
___________. 2564 ข. ร้านค้าเข้าร่วมเราชนะ เคลียร์ 10 ประเด็นคำถามที่นี่. ค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.bangkokbiznews.com/ news/detail/922593.
กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร. 2564. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
เที่ยวปันสุข.ไทย. 2563. ประกาศ. ค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.xn--22c5bgh8a4ax8c6azb5e0e.xn--o3cw4h/.
บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด. 2562. ATS Accounting Co.,Ltd. 2019. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ออกอย่างไร ลงรายงานภาษีขายอย่างไร. ค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2564 จาก https://www.atsaccounting.com/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD/.
ประชาชาติธุรกิจ. 2564. ร้านค้าเราชนะ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง เช็คเลย!. ค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2564 จาก https://www.prachachat.net / finance/news-629930.
รัฐบาลไทย. 2564 ก. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินหรือผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการรักษาและฟื้นฟูผลกระทบของ COVID-19. ค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/ 38269.
________. 2564 ข. สรุปข่าวการประชุม ครม. ค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.thaigov.go.th/news /contents/ details /41490 18/6/64.
เราเที่ยวด้วยกัน. 2563. ข้อมูลโครงการเราเที่ยวด้วยกัน. ค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.xn--12c1bik6bbd8ab6hd1b5jc6jta.com/information.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2564). การระบาดทั่วของโควิด-19. ค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19.
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์. 2563. “การจัดทำหลักฐานทางการบัญชีที่สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ตามกฎหมาย”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 11 (January - June 2020): 289 – 309.
______________. (2563). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2563. อุบลราชธานี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลเจริญเลเซอร์ปริ้น.