ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านมุมมองของนักศึกษาชาวไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

Main Article Content

สิริกร บำรุงกิจ
ปรัชญ์ อ่าวสาคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนชาวไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี จำนวน 44 คน ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยการฟังที่ส่งผลต่อภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา และนำไปข้อมูลเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมา ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าความรู้ด้านคำศัพท์และความเร็วของการพูดเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นอกจากนั้นนักศึกษาบางส่วนให้ความเห็นว่าสำเนียงของผู้พูด ความรู้ด้านไวยากรณ์ และความรู้ด้านเนื้อหาส่งผลต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ งานวิจัยนี้จะช่วยให้เพิ่มความตระหนักรู้ของผู้สอนในแง่ของความเชื่อของผู้เรียนและเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังภาษาอังกฤษซึ่งเป็นขั้นตอนถัดไปของโครงการวิจัยนี้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anandapong, S. (2011). A study of English listening problems and listening proficiency of Business students at Bangkok University [Unpublished Master's research paper]. Thammasat University.
Buck, G. (2001). Assessing listening. Cambridge University Press.
Chaipuapae, P. (2019). Workplace listening comprehension of Thai undergraduates in an Asian English as a Lingua Franca context [Dissertation]. Northern Arizona University.
Cubalit, A. N. (2016, January). Listening comprehension problems of Thai English learners. Third International Conference on Languages, Linguistics & Society, Bangkok, Thailand. https://www.researchgate.net/publication/301579798_Listening_Comprehension_Problems_of_Thai_University_English_Learners
English First. (2020). EF English Proficiency Index. https://www.ef.com/assetscdn/WIBIwq6RdJvcD9bc8RMd/legacy/__/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v10/ef-epi-2020-english.pdf
Prakaiborisuth, P., & Trakulkasemsuk, W. (2015). Attitudes of Thai university students towards ASEAN Englishes. ASEAN 2015: Challenges and Opportunities, 62–74. http://fs.libarts.psu.ac.th/research/conference/proceedings-7/1/1.5-Attitudes%20of%20Thai%20university%20students%20.pdf
Songnok, P., & Jaturapitakkul, N. (2019). Perceptions of Thai undergraduate students toward
the Asian English accents on listening comprehension. rEFLections, 26(2), 24-50.
Sukpan, P. (2017). The effects of English accented speeches, specific content knowledge, and test-taking strategies on listening comprehension of high and low EFL achievers [Unpublished doctoral dissertation]. Chulalongkorn University.
Sunitisarn, R., Sa-Ngiamsak, P., Kochaphom, D., & Chayjarung, W. (2017). A study of English speaking and listening communication problems of third years students in Business English class at Ratchathani University. การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน, 855–865. http://jes.rtu.ac.th/rtunc2017/pdf/Oral%20Presentation/Oral%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%204%20%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/OED_189_Full.pdf
Tamtani, M., Tipayasuparat, N., & Chansmuch, A. (2019). English listening difficulty of passenger service officers, State Railway of Thailand. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 14(2), 111–126.
Wang, H, & Hill, C. (2011). Paradigm shift for English Language Teaching in Asia: From
imposition to Accommodation. The Journal of ASIA TEFL, 8(4) 205-232.
Watson Todd, R., & Pojanapunya, P. (2009). Implicit attitudes towards native and non-native
speaker teachers. System, 37(1), 23-33.
Vandergrift, L., & Baker, S. (2015). Learner variables in second language listening comprehension: An exploratory path analysis: L2 Listening Comprehension. Language Learning, 65(2), 390–416. https://doi.org/10.1111/lang.12105