การบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ส่งผลต่อสภาพคล่องของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Main Article Content

วัลลภ ล้อมตะคุ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ส่งผลต่อสภาพคล่องของร้านค้า จำนวน 385 ร้านค้า ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวกและแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ


ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม มีนโยบายการขายเป็นเงินสด ยอดขายต่อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาท - 50,000 บาท ด้านการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ที่มีสินทรัพย์เป็นเงินสด มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่มีลูกหนี้ มีสินค้าคงเหลือ มีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ด้านการบริหารหนี้สินหมุนเวียน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีหนี้สินหมุนเวียน ปัจจัยกำหนดเงินทุนหมุนเวียน ไม่ส่งผลต่อสภาพคล่องของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การบริหารเงินทุนหมุนเวียนด้านสินทรัพย์หมุนเวียนและด้านหนี้สินหมุนเวียนของร้านค้า ส่งผลต่อสภาพคล่องของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

FLOWACCONT (2563). ปัญหาของโครงการคนละครึ่ง. สืบค้นวันที่ 1 มกราคม 2564, จาก https://flowaccount.com/blog/konlakrung/
โครงการคนละครึ่ง (2563). ข้อมูลโครงการคนละครึ่ง. สืบค้นวันที่ 29 ธันวาคม 2563, จาก https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/
เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. (2555). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ: วี. พริ้นท์ (1991).
ชไมพร รัตนเจริญชัย (2562). การจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ส่งผลต่อความล้มเหลว ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม. สืบค้นวันที่ 31 ธันวาคม 2563, จากhttps://searchlib.utcc.ac.th/bib/304346?fbclid=IwAR1qavTYJd9OHGVfOP_CytE_NLXvqqhqyDuXhXlohOOSmNzm2UrpU0kb9kk
โชษิตา เปสตันยี (2561). ผลกระทบของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นวันที่ 30 ธันวาคม 2563, จาก
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/bitstream/123456789/8048/2/Fulltext.pdf
โชษิตา เปสตันยี และสรียา วิจิตรเสถียร (2562). ปัจจัยของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไร. สืบค้นวันที่ 31 ธันวาคม 2563, จาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sjss/article/download/197851/137756/
ไทยรัฐออนไลน์ (2563). เปิดตารางวันรับเงินโอนเข้าบัญชีสำหรับร้านค้าเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง". สืบค้นวันที่ 29 ธันวาคม 2563, จาก https://www.thairath.co.th/business/economics/1966691
ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ (2558). วารสารสารสนเทศ ปีที่14 ฉบับที่ 2. สืบค้นวันที่ 3 มกราคม 2564, จาก
https://so03.tcithaijo.org/index.php/oarit/article/view/54824/45498
พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล. (2559). การเงินธุรกิจ Corporate Finance (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุขใจ น้ำผุด. (2557). กลยุทธ์การบริหารการเงินส่วนบุคคล. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศศิกา พจน์วาที. (2559). การเงินธุรกิจ Business Finance. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ท้อป
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561).รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย. สืบค้นวันที่ 29 ธันวาคม 2563, จาก
https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?filename=social&nid=10855
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2563). ข่าวกระทรวงการคลังฉบับที่ 104/2563. สืบค้นวันที่ 29 ธันวาคม 2563, จาก http://www.fpo.go.th/main/News/Press-conference/13487.aspx
สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์. (2561). หลักการจัดการการเงิน (ปรับปรุงครั้งที่ 4).
สุรชัย ภัทรบรรเจิด (2559). การจัดการสภาพคล่องทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจโลก. สืบค้นวันที่ 31 ธันวาคม 2563, จาก https://e-research.siam.edu/kb/smes/