ความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการติดต่อ โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) : การเปรียบเทียบระหว่างวัย

Main Article Content

Rungson Chomeya

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ (1) เพื่อศึกษาความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการติดต่อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (CoVid-19) (ทั้งในภาพรวมและพฤติกรรมย่อย 5 พฤติกรรม ในช่วงวัยต่างๆ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการติดต่อโรค ระหว่างตัวอย่างที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำนวน 568 คนจากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการติดต่อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (CoVid-19) มีค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (a) เท่ากับ .80 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่แบบเชฟเฟ่ ผลการศึกษาพบว่า


  1. วัยกลางคนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่วัยผู้ใหญ่ วัยรุ่น ส่วนต่ำที่สุดได้แก่ วัยสูงอายุ โดย ทุกช่วงวัยมีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ยกเว้นในวัยรุ่น ที่มีพฤติกรรมการล้างมือและพฤติกรรมการรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัย พบในทุกช่วงวัย ต่ำสุดได้แก่ พฤติกรรมการรักษาระยะห่างทางสังคม พบในทุกช่วงวัย ยกเว้นวัยสูงอายุที่พบว่าพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ พฤติกรรมการล้างมือ

  2. ความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการติดต่อโรคมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในพฤติกรรมการล้างมือ โดยตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยกลางคนมีระดับของพฤติกรรมสูงกว่าวัยสูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

Rungson Chomeya, Faculty of Education Mahasarakham University Talard Sub District Muang District Mahasarakham Province 44000

Department and Education

เอกสารอ้างอิง

กรมการปกครอง.(2560).ประชากรกลางปี 2559. กรุงเทพมหานคร. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
Centers for Disease Control and Prevention,(2020).Coronavirus (CoVid-19). Atlanta, Georgia. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
Collins, K.M., Dantico, M., Shearer, N.B.C., & Mossman, K.L.(2004).Heart Disease Awareness Among College Students. Journal of Community Health. volume 29, 405–420.
Creative Research Systems.(2020). Sample Size Calculator. Creative Research Systems. website. https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
Dowdy, S., Wearden, S. and Chilko, D.(2004). Statistics for research. Thirth edition. New Jersey. Wiley-Interscience A JOHN WILEY & SONS, INC. PUBLICATION.
Fidell, L.S. and Tabachnick, B.G.(2014). Using Multivariate Statistics Pearson New International Edition. Newyork. Pearson.
Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E.(2019).Multivariate Data Analysis 8th Edition. Hampshire. Cengage Learning.
Healey, J.F. (2015). The Essentials of Statistics: A Tool for Social Research. Boston: Wadsworth Publishing.
Israel, G.D.(1992).Determining Sample Size. University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agriculture Sciences, EDIS, Florida.
Johns Hopkins University.(2020). CoVid-19 Dashboard by the Center Systems and Engineering (CSSE). Johns Hopkins University. https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/.
Joseph, T., & Ashkan, M.(2020).International Pulmonologist’s Consensus on CoVid-19. International pulmonologist’s consensus group on COVID-19.
Kent, M. (2007). The Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine. 3 ed. London. Oxford University Press. DOI:10.1093/acref/9780198568506.001.0001
Merriam-Webster.(2020). Merriam-Webster Dictionary. New York. Merriam-Webster.
Mosca, L., Jones, W.K., King, K.B., Ouyang, P., Redberg, R.F., & Hill, M.N.(2000). Awareness, Perception, and Knowledge of Heart Disease Risk and Prevention Among Women in the United States. Archives Family Medicine. 9, 506-515.
Porta, M.(2016). A Dictionary of Epidemiology (6 edition.). London. Oxford University Press. DOI : 10.1093/acref/9780199976720.001.0001
Privitera, G.J.(2018). Essential Statistics for the Behavioral Sciences. New York, Sage Publications, Inc.
Rubin, O. & Dahlberg, R.(2017). A Dictionary of Disaster Management. London. Oxford University Press.
Wick, G,(2020). Coronavirus 2020: What is really happening and how to prevent it (updated February 12th, 2020 Wuhan Outbreak). Grayson Wick.
Zizek, S.(2020). PANDEMIC!: COVID-19 Shakes The World. New York. OR Books.