ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของพนักงานบริษัทในเครือกลุ่มเจริญสิน

Authors

  • เมตตา คงหอม สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • รังสิมา หอมเศรษฐี ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Keywords:

บุคลิกภาพตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ, บรรยากาศองค์การ, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ, personality conscientiousness, organizational climate, Organizational citizenship behavior

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับบุคลิกภาพตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทในเครือเจริญสิน (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทในเครือเจริญสิน (3) ศึกษาอำนาจการทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทในเครือเจริญสิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ พนักงานของบริษัทในเครือเจริญสิน จำนวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ บุคลิกภาพตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ และบรรยากาศองค์การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุโดยใช้เทคนิค Forward Selection ผลการวิจัย พบว่า บุคลิกภาพตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ และบรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และบุคลิกภาพตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ และบรรยากาศองค์การ สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทในเครือเจริญสินได้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 60.30


The Relationships Between the ConscientiousnessPersonality Trait, and Organizational Citizenship Behaviors Exhibited by Employees and Organizational Climate at the Charoensin Group of Companies

In this thesis, the researcher investigates (1) the degree to which the conscientiousness personality trait and citizenship behaviors are evinced by employees in conjunction with a concomitant examination of the organizational climate at the Charoensin group of companies. Additionally, the researcher studies (2) the mutual relationships between the conscientiousness personality trait and organizational citizenship behaviors manifested by employees and the organizational climate at this group of companies. Finally, the researcher determines (3) the predictive power of the conscientious personality trait of employees and organizational climate as independent variables predictive of organizational citizenship behaviors on the part of employees. Samples were 205 employees in Charoensin Group of Companies. Data were collected by using questionnaires: personal factors, personality conscientiousness, organizational climate and organizational citizenship behavior. The statistical methods used for data analysis were percentage, mean, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis with forward selection. Results showed that the personality conscientiousness and organizational climate were positively correlated to the organizational citizenship behavior and all of these factors could together predict 60.30 percent of the organizational citizenship behavior with .05 level of significance.

Downloads

How to Cite

คงหอม เ., & หอมเศรษฐี ร. (2016). ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของพนักงานบริษัทในเครือกลุ่มเจริญสิน. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 2(1), 121–140. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62700

Issue

Section

บทความวิจัย