JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku <p>วารสารสาร ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ภาษา ศาสนา และวัฒธรรม และ 2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดทางวิชาการรวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ตีพิมพ์ทั้งแบบรูปเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online - ThaiJO)</p> <p>บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาคุณภาพใน 2 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นตอนแรก เป็นการพิจารณาเบื้องต้นจากบรรณาธิการ หากได้รับความเห็นชอบจากบรรณาธิการแล้ว จะส่งไปพิจารณาในขั้นตอนที่สอง<strong><u>โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ท่าน (ต่อ 1 บทความ)</u></strong> ทั้งนี้ ทางวารสารฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์จากผู้นิพนธ์บทความซึ่งไม่สามารถเรียกเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ</p> <p>บทความที่ส่งมารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒธรรม ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน<strong><u>ด้านภาษา ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u></strong> <strong><u>โดยเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือ </u></strong><strong><u>(book review)</u></strong> ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น และผู้นิพนธ์บทความต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารฯ</p> <p> อนึ่ง ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความ ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> en-US [email protected] (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง) [email protected] (นางสาวอัมพร รักหนองแซง) Wed, 27 Dec 2023 11:49:08 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Semantic Denotations of Reduced Adverbial Clauses in Applied Linguistics Research Articles and Novels https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/269647 <p>This study examines semantic denotations of reduced adverbial clauses in applied linguistics research articles and novels. Whilst previous studies focused on the materials of sports news articles. cookbooks, and the writing of EFL learners, this study contributes to the view of applied linguistics research articles and novels. So, the use of reduced adverbial clauses between formal texts and informal text could be explored. There are four journals including <em>Journal of English for Academic Purposes</em>, <em>Journal of English for Specific Purposes</em>, <em>PASAA Journal</em> and <em>LEARN Journal</em> as indexed in the SCOPUS database since these journals are internationally well-known. Sources of novels in this study were gathered from <em>Peter Pan</em> (Barrie, 2022), <em>The Secret Garden</em> (Burnett, 2021) and <em>The Adventure of the Blue Carbuncle</em> (Doyle, 2022) due to their best seller status during 2022 to 2023 (<a href="http://www.amazon.com">www.amazon.com</a>) where everyone can read regardless ages and gender. The data collection in this study is approximately 400,000 words, containing 50 tokens to study semantic denotations of reduced adverbial clauses. The data analysis in this study follows Swan’s (2016) prescriptive grammar where semantic denotations of reduced adverbial clauses into are classified into eight categories. The results show that the reduced adverbial clauses of temporality occur with the highest frequency in both datasets. This phenomenon could be explained by levels of creativity and least effort requirement.</p> Abhinan Wongkittiporn Copyright (c) 2023 JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/269647 Wed, 27 Dec 2023 00:00:00 +0700 The Analysis of Thai Cultural Dimensions and Cultural Transmission Methods in the Thai Language and Culture Textbooks of Korean Students https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/271449 <p>This article aims to analyze the dimensions of Thai cultural transmission and Cultural Transmission Methods in Thai language learning materials for Korean learners. The researchers defined the scope of the research, which includes three Thai language and Thai cultures textbook versions (A1, A2, and B1) published in the years 2019, 2020, and 2021. The research using cultural dimensions of Moran and cultural transmission methods as conceptual frameworks. The research findings revealed that there are three cultural dimensions present in all three textbooks. First dimension is Product: in this dimension, the cultures identified include Thai cuisine, Thai history, traditional attire, public transportation, and Thai art. Second dimension is Practice: in this dimension, the cultures identified include greetings, Thai customs and holidays, the use of public transportation cards, and traditional Thai sports. The last dimension is Perspective: in this dimension, the cultures identified include Thai religion, the Thai monarchy, the beliefs and values of the Thai people. All three textbooks employ the same method of cultural transmission, which is Culture Maintenance. This approach involves preserving and conveying the values of Thai culture in a manner that encourages conservation for Korean learners. Furthermore, all three textbooks incorporate differences between Thai and Korean cultures to help Korean learners adjust when they have the opportunity to live in a Thai society. Examples of these cultural differences include Thai herbs and vegetables used in Thai cuisine, the public transportation system in Thailand (both in Bangkok and other provinces), greetings, and addressing Thai people, among others.</p> Yothaga Poolthong, Nition Pornumpaisakul Copyright (c) 2023 JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/271449 Wed, 27 Dec 2023 00:00:00 +0700 The Fantasy in Alina's Nawahimapan Novel Series https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/267314 <p>The objectives of this research article were to the fantasy in Alina's Nawahimapan novel series. This is a qualitative analysis of two fantasy-themed titles, Tutiyaasun and Ekathep. According to the study's findings, fantasy in books about Tutiyaasun and EkaThep can be classified into three types: fantasy through characters, fantasy through supernatural items, and fantasy scenes. There are two types of characters: those with supernatural powers and those who are supernatural beings. Second are five types of fantasy through supernatural items scenes: namely bows, amulets, poisons, magic blossoms, and magic necklaces. There are two types of fantasy scenes: realistic scenes and fantasy scenes, which communicate the fantasy through the essential elements of the story, such as characters, supernatural objects, and scenes. The author uses Traibhumikatha, or cosmology, as a method to connect cosmology and fantasy. Unlike other book genres, the plot and narrative of this series are unique and engaging.</p> Panida Kulwong, Umarin Tularak Copyright (c) 2023 JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/267314 Wed, 27 Dec 2023 00:00:00 +0700 Political Concept Based Metaphors in Phan Waen Fah Literary Award-Winning Poetry https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/267466 <p>The <em>Political Concept Based Metaphors in Phan Waen Fah Literary Award-Winning Poetry</em> is qualitative research exploring a total of 21 texts from literary work winning Phan Waen Fah Award, in particular poetry, from 2003 to 2022 (B.E. 2546 to B.E. 2565). It aims to study metaphorical words from the texts and political concepts reflected in those words. The study was based on the Cognitive Semantics Theory of Lakoff and Johnson (1980). The results indicated that 5 political metaphors were found. They can be ordered in accordance with the highest and lowest frequency, namely [Politics is nature.], [Politics is objects], [Politics is places], [Politics is human beings] and [Politics is traveling]. The results also showed that metaphorization and political situations in the past corresponded with each other, thus enabling us to understand political conditions in each period following authorship perspectives. In terms of the discussion in this research, competition criteria affected the winning entries, so the work and metaphors presented political aspects that serve the requirements set by the awarding committee and parliament of Thailand.</p> Worapong Khuibut Copyright (c) 2023 JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/267466 Wed, 27 Dec 2023 00:00:00 +0700 Social Capital Accumulation of Isan International Returning Migrants https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/271033 <p>This article focuses on the accumulation of social capital in destination countries and the factors that influence the accumulation of social capital in the destination countries of returning migrants. Mixed methods with an individual unit of analysis is used. Qualitative data were collected through in-depth interviews with 31 key informants. Quantitative data were collected using an interview schedule that was tested for content validity and reliability with a score of 0.902 among 420 returning migrant workers in Chaiyaphum Province in northeastern Thailand. The data were analyzed using content analysis, descriptive statistics, and multiple regression statistics. The results show that most returning migrant workers are male, the average age is 40.3 years, and more than 1 in 3 have completed elementary school. Most of them went abroad through recruitment agencies in the past 3to 5 years and worked in East Asian countries. Social capital is accumulated at destination by building and maintaining trust, acceptance, and mutual support in social networks with kin and community, employers and colleagues, and groups or organizations abroad. More than half of them accumulated social capital at a moderate level while working abroad, and about one-third accumulated a high level of social capital. Factors that influenced the accumulation of social capital at the destination of returning migrants were the number of years of study, legal immigration, attitude toward migration, and expectation of migration benefits. All independent variables were able to explain 34.6% of the differences in social capital accumulation in the destination countries of returning migrants (R-square = 0.346).</p> Dusadee Ayuwat, Aphiradee Wongsiri, Panutporn Ruangchoengchum, Suvimon Khamnoi, Nattawat Auraiampai Copyright (c) 2023 JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/271033 Wed, 27 Dec 2023 00:00:00 +0700 Siewsawad : The Interpretation on Philosophical Dhamma https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/267483 <p>The purpose of this academic article is to seek the philosophical essence by means of interpreting the Isan literary story "Siewsawad". It was found that Siewsawad was in the Lan Xang language, refers to the philosopher as a literary masterpiece, a Jataka tale, has a beautiful expression, has a Bodhisattva concept, contains philosophical contents. It believes that wisdom is better than wealth, focuses on using intelligence to solve problems. There is using religious and philosophical theories as tools for interpretation until gaining knowledge that is philosophical Dhamma 3 issues: 1) not being careless in keeping secrets, should not associate with woman who has 3 husbands, man who was ordained 3 times (three churches), 2) believe in karma and the results of karma that everyone cannot be escaped, and 3) can be compared to show the behavior of human beings without precepts. As a result, Buddhism prescribes the 5 precepts and the 8 precepts as the principle of self-purification practice.</p> Sowit Bamrungphak Copyright (c) 2023 JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/267483 Wed, 27 Dec 2023 00:00:00 +0700