About the Journal

Focus and Scope

 1. ขอบเขตวารสาร  

วารสารสาร ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ภาษา ศาสนา และวัฒธรรม และ 2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดทางวิชาการรวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ตีพิมพ์ทั้งแบบรูปเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย  (Thai Journals Online - ThaiJO)

บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาคุณภาพใน 2 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นตอนแรก เป็นการพิจารณาเบื้องต้นจากบรรณาธิการ หากได้รับความเห็นชอบจากบรรณาธิการแล้ว จะส่งไปพิจารณาในขั้นตอนที่สองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ท่าน (ต่อ 1 บทความ) ทั้งนี้ ทางวารสารฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์จากผู้นิพนธ์บทความซึ่งไม่สามารถเรียกเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ

บทความที่ส่งมารับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒธรรม ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในด้านภาษา ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือ (book review) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น และผู้นิพนธ์บทความต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารฯ

          อนึ่ง ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความ ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. ประเภทบทความที่ตีพิมพ์

        โดยเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือ (book review)

 1. หลักเกณฑ์การรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

         

 1. บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะต้องอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ (book review)

       2. บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

 1. รูปแบบการพิมพ์บทความเป็น Microsoft Word (.doc, .docx เท่านั้น)
 2. ระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารกำหนด

           1) ใช้รูปแบบ the American Psychological Association (7th edition)

           2) การอ้างอิงทั้งเอกสารให้ใช้ภาษาอังกฤษ และอ้างอิงจากจากต้นฉบับ

           3) การเขียนรายการอ้างอิงตามรูปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น ให้ผู้เขียนแปลเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยเรียงตามตัวอักษรตามหลักบรรณานุกรมปกติ และเติมคำว่า “[in Thai]”

 1. บทความต้องได้รับความยินยอมจากผู้นิพนธ์ทุกคน

      6. บทความไม่ได้คัดลอกผลงานผู้อื่น (plagiarism) โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ส่งมายังวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น โดยต้องแนบหลักฐานการตรวจสอบความคล้ายคลึงกันของผลงานเขียนทางวิชาการที่มีค่าไม่เกินร้อยละ 20 มาพร้อมกับบทความ

 

Peer Review Process

หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ

 1. ประเภทบทความที่รับพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือ (book review)
 2. บทความทุกบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ อย่างน้อย 3 ท่าน (ต่อ 1 บทความ) โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้นิพนธ์บทความเป็นผู้ใดเช่นเดียวกับผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Anonymous Reviewer/Anonymous Author)
 3. กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมข้อพิจารณาในการแก้ไข (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน
 4. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชาการในขั้นตอนสุดท้ายจากกองบรรณาธิการ

       5. ผู้นิพนธ์จะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อการตัดสินความถูกต้องตามหลักวิชาการจากกองบรรณาธิการ เป็นที่สิ้นสุด

 

Publication Frequency

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ดังนั้

          ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม –มิถุนายน ของทุกปี

          ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม ของทุกปี

Publication Bi-annual (January-June, July-December)

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Journal History

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ kku

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-ธันวาคม 2550) ขึ้นตังแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีบรรณาธิการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง