About the Journal

Focus and Scope

  1. ขอบเขตวารสาร

          วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

          เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวข้องกับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในด้านปรัชญาและศาสนา  ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาณาบริเวณศึกษา และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  1. ประเภทบทความที่ตีพิมพ์

          ประเภทบทความที่รับพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้

          2.1 บทความวิจัย (Research Article) เป็นผลงานที่ได้จากการค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

          2.2 บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นผลงานที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการและเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย บทนำ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (เนื้อหาต้องชี้ถึงประเด็นของสิ่งที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน) บทวิจารณ์ หรือสรุป และเอกสารอ้างอิง

  1. หลักเกณฑ์การรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

          3.1 บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะต้องอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

          3.2 บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

          3.3 รูปแบบการพิมพ์บทความเป็น File Word

          3.4 ระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารกำหนด

          3.5 บทความต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียนทุกคน

          3.6 บทความต้องไม่ได้คัดลอกผลงานผู้อื่น (plagiarism) หรือไม่ซ้ำซ้อน

          3.7 กองบรรณาธิการจะเริ่มนับวันรับบทความ เมื่อได้รับเอกสารบทความประกอบการพิจารณาตีพิมพ์ครบถ้วนและรูปแบบบทความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่วารสารกำหนด

 

Peer Review Process

  1. หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ

          4.1 ประเภทบทความที่รับพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) บทความวิจัย (Research Article) 2) บทความวิชาการ (Academic Article)

          4.2 บทความทุกบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้นิพนธ์บทความเป็นผู้ใดเช่นเดียวกับผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Double-blind Peer Review)

          4.3 กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมข้อพิจารณาในการแก้ไข (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาประมาณ 4–8 สัปดาห์

          4.4 บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชาการในขั้นตอนสุดท้ายจากกองบรรณาธิการ

          4.5 ผู้นิพนธ์จะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อการตัดสินความถูกต้องตามหลักวิชาการจากกองบรรณาธิการ เป็นที่สิ้นสุด

 

Publication Frequency

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ดังนั้

          ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม –มิถุนายน ของทุกปี

          ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม ของทุกปี

Publication Bi-annual (January-June, July-December)

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Journal History

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ kku

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-ธันวาคม 2550) ขึ้นตังแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีบรรณาธิการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก