ปัจจัยที่กำหนดผลประโยชน์ที่ได้รับจำกควำมเป็นสากลของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนาดย่อม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

Authors

  • พรทิวา ศรีวัฒนา สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เพ็ญศรี เจริญวานิช สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากความเป็นสากล, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ความได้เปรียบในการแข่งขัน, ทัศนคติ, Benefits of the Internationalization, Small and Medium Enterprises (SMEs), Competitive advantage, Attitude

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความได้เปรียบในการแข่งขัน และทัศนคติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากความเป็นสากลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้การวิจัยแบบสำรวจภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ประกอบกิจการการผลิตและการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ จำนวน 117 ราย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และนครราชสีมา วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์ปัจจัย

ผลการวิจัย พบว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการและทัศนคติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศเป็นตัวที่กำหนดผลประโยชน์ที่ได้รับจากความเป็นสากลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของความได้เปรียบในการแข่งขันและทัศนคติของผู้ประกอบการ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับมาก และผลการทดสอบอิทธิพลของความได้เปรียบในการแข่งขันและทัศนคติต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากความเป็นสากลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ประกอบการ พบว่า ทัศนคติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศมีอิทธิพลต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากความเป็นสากลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

The Determinants of Benefits of Internationalization of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Northeast, Thailand

This research aims to study the relationship between competitive advantage and the attitudes of the international market in order to benefit the internationalization of small and medium enterprises. The field survey was the research method utilized for the study. In order to gather the information for the research study, a questionnaire was used. The samples included small and medium-sized enterprises in Northeastern Thailand that manufacture and export products to various countries. The cases numbere 117 from Khon Kaen, Udon Thani and Nakhon Ratchasima. The data was analyzed by descriptive statistics, inferential statistics, and factor analysis.

The results showed that the benefits of competitive advantage for enterprises and the attitude of the international market were derived from the internationalization of small and medium enterprises. When the relationship between competitive advantage and entrepreneurial attitude was tested, it was found that for small an medium-size entrepreneurs there was high level of correlation between the effect of competitive advantage and a positive attitude towards the benefits of the internationalization. The attitudes of the international market were concerned about the benefits that have been influenced by the internationalization of small and medium enterprises.

Downloads

How to Cite

ศรีวัฒนา พ., & เจริญวานิช เ. (2016). ปัจจัยที่กำหนดผลประโยชน์ที่ได้รับจำกควำมเป็นสากลของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนาดย่อม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 2(1), 99–120. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62699

Issue

Section

บทความวิจัย