การบริหารงานในองค์กรในช่วงเหตุการณ์ที่วิกฤต

Authors

  • ฉัตรปวีณ์ จรัสวราวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

การบริหารงานในองค์กร, เหตุการณ์ที่วิกฤต, แผนสำรองทฤษฎี, The administration organizational, the crisis situation, subprinciple plan

Abstract

การบริหารงานในองค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำในองค์กรต้องมีบทบาทหน้าที่หลัก คือ การสร้างผลกำไร การบริหารทรัพยากร และการทำให้องค์กรนั้นอยู่รอด ซึ่งต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการมองอนาคตภาพที่กว้างไกล ต้องมีการเตรียมทั้งแผนหลักและแผนสำรอง โดยเฉพาะแผนสำรองเป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤตหรือทีมงานเฉพาะ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การบริหารงานองค์กรในช่วงเหตุการณ์วิกฤตต้องอาศัยทฤษฎีต่างๆ มาเป็นกรอบแนวทางการทำงาน โดยอาศัยผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ เพื่อสร้างแผนงานที่ทำให้ทุกคนเกิดความรู้สึกมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


The Organizational Administration in Crisis Situation Period

 The Organizational Administration have essentially for leaderships which must to have the role principle. It is creat profit, human resource management and existence of the organization. The leaderships have to vision views on future, have prepare both principle plan and subprinciple plan. The subprinciple plan is prevention to creat for crisis situation plan or no expected before the crisis situation which is effect the organization both internal organization and external organization, so it necessary to arrange for the crisis situation administrative committees or specific team works. Althrough to resource administrative management for effectiveness and efficiency for the organization. The crisis administrative management must to use for other theories to conceptual framework for leaderships, professionals, headers and staffs. They have skills relate for management that creat plan for everybody have securely and increase quality life.

Downloads

How to Cite

จรัสวราวัฒน์ ฉ. (2016). การบริหารงานในองค์กรในช่วงเหตุการณ์ที่วิกฤต. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 2(1), 1–14. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/62694

Issue

Section

บทความวิจัย