Phra Buddhabat Bua Bok Worship Ceremony: Development of the Ceremony which Becomes the Cultural Heritage of Udonthani

ประเพณีนมัสการพระพุทธบาทบัวบก : พัฒนาการประเพณี พิธีกรรม สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี

Authors

  • Thatchawat Nukaew Office of General Education, Udonthani Rajabhat University, Thailand
  • Krairoek Silakhom Office of General Education, Udonthani Rajabhat University, Thailand
  • Supat Srichomchuen Office of General Education, Udonthani Rajabhat University, Thailand

Keywords:

ประเพณี, พิธีกรรม, รอยพระพุทธบาท, มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, จังหวัดอุดรธานี, Customs, Rites, The Buddha Footprint, Intangible Cultural Heritage, Udon Thani Province

Abstract

          This article aimed to study 1) the development of the Phra Buddhabat Bua Bok worship ceremony, 2) the customs, rites, and beliefs related to the Phra Buddhabat Bua Bok Worship ceremony, and 3) the cultural value of the Bua Bok Buddha worship ceremony at Phra Phutthabat Bua Bok, Ban Phue District, Udon Thani Province. The qualitative research method was used. The study was conducted by document reviews, participant observation, and in-depth interviews. The findings of this study indicated that the Phu Phra Bat has been a sacred religious place and a place of beliefs throughout the prehistoric age, the Dvaravati period, and the times of the Khmer and the Lan Xang cultures. Phra Phutthabat Bua Bok is a replica of the Buddha’s footprint located on the slope of Phu Phrabat Mountain. Originally, Phra Buddhabat Bua Bok was covered with a Mondapa building. Later, around 1922, Venerable Phra Ajarn Sithat Suwanmajo had the old Mondapa shrine demolished, and then built a new Phrathat Chedi there instead. After the construction was finished, there was a merit-making fair to celebrate this important religious structure. The worshipping event is held as the Temple annual fair and has developed into a tradition of worshiping the Buddha's footprints today. The main events consisted of Buddha Footprint worshipping and the rite related to the legend of Naga-king Milinthanak. It is considered as an important annual event of both the temple and the community for almost 100 years which is important for the continuation of Buddhism in the local area. Buddhists and the communities surrounding Phu Phra Bat play an important role in helping this tradition continue to the present day. In addition, these communities took their important part in preserving the identity of the traditional event, along with preserving the legend of Usa-Baros, as well as preserving the natural environment in Phu Phra Bat Historical Park. It is a cultural heritage that is nearly losing. It is deserved to be preserved, promoted, and maintained by the government and local authorities to ensure their survival for future generations.

References

กระทรวงวัฒนธรรม. (2565). ข้าวพันก้อน. สืบค้นจาก https://www.m-culture.go.th/sisaket/ewt_ news. php?nid =949 &file name=index

กระทรวงวัฒนธรรม. (2565). แบบจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) เรื่อง งาน

ประเพณีนมัสการพระพุทธบาทบัวบก. สืบค้นจาก https://www.m-culture.go.th/udonthani/ewt_dl_link.php?nid=1085

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2565). มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม. สืบค้นจาก http://ich.culture.go.th/

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.). มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน. ม.ป.พ.

คณะศิษยานุศิษย์. (2554). จันทร์ศรีผ่องเพ็ญ อนุสรณ์ 100 ปี หลวงปู่จันทร์ศรี จันทะทีโป. สมุทรปราการ: ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง.

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 23. (2550). คุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์.

เชิดชาย บุตดี. (2557). บทบาทญาคูสีทัดต่องานพุทธศิลป์เหนือสองฝั่งโขง. วารสารศิลปวัฒนธรรม, 35(7), 122-145.

ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นด้านพุทธศิลป์ในภาคอีสาน. (2565). วัดพระพุทธบาทบัวบก. สืบค้นจาก https://cac.kku.ac.th/esanart/19%20Province/Udon%20Thani/praputabat/UD%20praputabat.html

ฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2556). พระพุทธบาทบัวบก. สืบค้นจาก http://www.archae.su.ac.th/art_in_thailand/?q=node/788

ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. (2560). งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก. สืบค้นจาก https://www.sac.or.th/databases/rituals/detail.php?id=99

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). Diffusion. สืบค้นจาก https://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/35

ประกาศจังหวัดอุดรธานี. (2562). การขึ้นทะเบียนรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 2562.

พระยาอนุมานราชธน. (2514). วัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ของไทย. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

วราวุฒิ คำพานุช. (2564). การเปลี่ยนแปลงทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเวียดนามในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษาวัดเจริญบุญ (วัดญวน) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 22(2), 64-82.

สุมิตร ปิติพัฒน์. (2558). บ้านผือ: ร่องรอยจากอดีต (พิมพ์ครั้งที่ 4). อุดรธานี: บ้านผือการพิมพ์.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี. (ม.ป.ป.). วัดพระพุทธบาทบัวบก. สืบค้นจาก http://udn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=228:2009-07-30-02-41-28&catid=71:-9-1&Itemid=245

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2559). ปรัชญาวัฒนธรรม. วารสารราชบัณฑิตยสภา, 41(2), 48.

สาธิต พนารี. (2557). กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน์ (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปทุมธานี.

สุพัตรา สุภาพ. (2520). สังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

สุทธาธิกุล กาญจนภรางกูร. (2544). การวิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวบ้านที่มีต่ออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อุดร จันทวัน. (2547). นิทานอุรังธาตุ (ฉบับลาว) ตำนานพญานาคลุ่มน้ำโขง. วิทยาลัยสงฆ์เลย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อมรา พงศาพิชญ์. (2542). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

Published

2022-06-26

How to Cite

Nukaew, T., Silakhom, K., & Srichomchuen, S. (2022). Phra Buddhabat Bua Bok Worship Ceremony: Development of the Ceremony which Becomes the Cultural Heritage of Udonthani: ประเพณีนมัสการพระพุทธบาทบัวบก : พัฒนาการประเพณี พิธีกรรม สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 11(1), 294–320. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/258922

Issue

Section

บทความวิจัย