Implementation of an Integration of Linguistic Approach for Developing English Pronunciation, Vocabulary, and Sentence Creating of Ethnic Students in Phayao Province

การใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการภาษาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทางการออกเสียง คำศัพท์ และการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา

Authors

  • Phitsinee Sathientharadol Department of English, School of Liberal Arts, University of Phayao, Thailand
  • Narisa Paicharoen Department of English, School of Liberal Arts, University of Phayao, Thailand
  • Krerk Chetsadanuwat Department of English, School of Liberal Arts, University of Phayao, Thailand
  • Darinthorn Inthapthim Department of English, School of Liberal Arts, University of Phayao, Thailand

Keywords:

Integration of Linguistic Approaches, English Teaching, Ethnic Students, การบูรณาการภาษาศาสตร์, การสอนภาษาอังกฤษ, นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

Abstract

          The research aims to develop English pronunciation, vocabulary, and sentence creating potentials of ethnic students in Phayao Province with the implementation of linguistic approaches and to survey the students’ satisfaction with the integration methods used by the participating teachers. The sample group of this research included 36 ethnic students of Prathomsuksa 4 from 6 schools around Phayao Province. Research instruments consisted of the following items: lesson plans, teaching materials, and teaching activities. Data collection tools included pre-test and post-test, teaching-learning behavior observation form, satisfactory evaluation form, and interview.

          The results of the study found that the students’ potentials in English pronunciation, vocabulary, and sentence creating were developed significantly at 0.01. Besides, the result from the satisfactory evaluation form revealed that the students evaluated their satisfaction with the integration methods at 4.23 referring to very satisfied.

References

เจะสูฮานา หวังพิทยา และ นุรซัลวา อัลอิดรีสี. (2557). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics Read Fast สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบูดี สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1. al-Hikmah Journal of Fatoni University, 4(8), 9-21.

ดารินทร อินทับทิม, อภิญญา ห่านตระกูล, ศุภาวรรณ ปิงใจ, เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต, พูนพงษ์ งามเกษม และเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ. (2562). การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนเมี่ยนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนด้วยกระบวนการสอนแบบโฟนิกส์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 8(1), 67-84.

นันทนา วงษ์ไทย. (2651). อรรถศาสตร์ปริชานเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: บริษัท เวิร์ค ออล พริ๊นท์ จํากัด.

บุญเลิศ วงศ์พรม. (8 เมษายน 2559). ภาษาอังกฤษเด็กไทยไม่ก้าวหน้าปัญหาอยู่ที่ใคร?. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637424.

ประสพสุข ฤทธิเดช. (30 พฤษภาคม 2560). ทางออกการศึกษาไทย ในมุมมอง ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช. สืบค้นจาก https://suemuanchonnews.com/blog/ทางออกการศึกษาไทย-ในมุม/

มานิตย์ แก้วกันธะ, อินทร์ จันทร์เจริญ, จำนง แจ่มจันทรวงษ์ และพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์. (2558). การบริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงที่มีนักเรียนหลายชนเผ่าเรียนรวมกันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 9(2), 106-114.

พัชรี พลาวงษ์. (2555). อรรถศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2553). พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์.

รุจาพร สุนทรปาน, อุษา คงทอง และอรวรรณ ภัสสรสิร. (2557). การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลักโฟนิคส์. Journal of Education Khon Kaen University, 37(2), 94-102.

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2539). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก.

ลัดดาวัลย์ มิตรกูล, ประกอบ ใจมั่น และสายสวาท เกตุชาติ. (2562). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผสานเทคนิคโฟนิกส์และการสอนภาษาแบบองค์รวมเพื่อสร้างเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 11(1), 22-30.

อภิญญา ห่านตระกูล, พิชญ์สินี เสถียรธราดล, นริศา ไพเจริญ, เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต, เฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ, และดารินทร อินทับทิม. (2564). จากรูปแบบบูรณาการภาษาศาสตร์สู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 9(1), 87-109.

อาจารี ศิริรัตนศักดิ์. (2552). กรณีศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดการสอนจอลลี่ โฟนิคส์ (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

Bald, J. (2007). Using Phonics to Teach Reading & Spelling. New York: SAGE Publications.

Lloyd, S. (2004). The Phonics Handbook. Essex: Jolly Learning Ltd.

Nida, E. (1975). Componential Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic Structure. Berlin: De Gruyter Mouton Publisher.

Saeed, J. (2003). Semantics. UK: Blackwell Publishing.

Sathientharadol, P. (2020). The Use of Semantic Field Approach to Enhance English Vocabulary Development of Prathomsuksa 4 Students at Betty Dumen Border Patrol Police School, Phayao Province, Thailand. Interdisciplinary Research Review, 15(6), 22-30.

Downloads

Published

2022-06-26

How to Cite

Sathientharadol, P., Paicharoen, N., Chetsadanuwat, K., & Inthapthim, D. (2022). Implementation of an Integration of Linguistic Approach for Developing English Pronunciation, Vocabulary, and Sentence Creating of Ethnic Students in Phayao Province: การใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการภาษาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทางการออกเสียง คำศัพท์ และการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 11(1), 180–201. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/255935

Issue

Section

บทความวิจัย