Male Protagonist’s Realization the Value of Life in His Afterlife in Mitch Albom’s Novel “For One More Day”

การตระหนักรู้คุณค่าของชีวิตในโลกหลังความตายของตัวละครเอกชายในนวนิยายเรื่อง ขอเพียงอีกวัน (For One More Day)

Authors

  • Kanyaruk Manhadee Comparative Literature, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand

Keywords:

American Society, Patriarchy, Relation of Father and Son, Relation of Mother and Son, Spirituality, สังคมอเมริกัน, ปิตาธิปไตย, ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกชาย, ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกชาย, จิตวิญญาณ

Abstract

          This article examines the novel For One More Day, 2006, written by Mitch Albom, in terms of analyzing the mental problems of the male protagonist. This is due to a patriarchal society in which male success is transmitted through family institutions. The solution was found in a spiritual way that emphasized the value of women in tenderness. Empathy for others can help alleviate the male protagonist's desire to commit suicide. The text presents that patriarchal power is passed through the father. A father clinging to material success results in his son having mental problems when he is unable to maintain success and fame, so he desires to commit suicide. The author, therefore, presents the protagonist on a near-death journey. This area presents the limitation of the worldview that values external objects and assets. And offer a solution by changing the perspective of life. The protagonist revisits the problems and sees the value of life in finding a balance between work and life in a spiritual way. Through a near-death experience and returning to the real world, the protagonist is able to go on with his life and changed his mind not to commit suicide.

 

References

กัญญ์ณพัชญ์ พรรณรัตน์. (2559). ความเป็นชายในนวนิยายของ นิโคลัส สปาร์กส์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

กุลวดี มกราภิรมย์. (2547). สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล : อเมริกา เล่ม 1 อักษร A-B ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.

ชูศักดิ์ ภัทรกรณ์วาณิชย์. (2546). เชิงอรรถวัฒนธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิภาษา.

ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์. (2555). ปิตาธิปไตย : ภาพสะท้อนแห่งความไม่เสมอภาคระหว่างชายและหญิงในสังคมเอเชีย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 4(2), 30-46.

ไทวิกา อิงสันเทียะ. (2555). บริโภคนิยม และวิกฤติความเป็นชายในนวนิยายอเมริกันร่วมสมัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

ทัศนีย์ ทานตวาณิช ,นัทธนัย ประสานนาม และ สรยา รอดเพชร. (2561). ผู้หญิงกับปิตาธิปไตยในนวนิยายของอุทิศ เหมะมูล. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 14(2), 54-79.

ฟอร์แลก และไนล์. (2540). สังคมอเมริกันร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 1) [พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ และ ปราณี ธนะชานันท์ ผู้แปล]. กรุงเทพฯ: หจก.บรรณกิจเทรดดิ้ง.

มิตช์ อัลบอม. (2551). ขอเพียงอีกวัน (อิทธิพน เรืองศรี, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ดีเอ็นจี.

ศิวรัฐ หาญพานิช. (2559). ความเป็นชายที่มีอำนาจนำและความสัมพันธ์ทางเพศสถานะในโฆษณารถที่อกอากาศทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2558-2559 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

สุคนธา สมใจ. (2550). ภาพสะท้อนด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Great Depression) จากวรรณกรรมเรื่อง Of Mice and Men ของ จอห์น สไตน์เบ็ก. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 26(2), 157-171.

อุสุมา สุขสวัสดิ์. (2555). การตามหาสัจธรรมในโลกหลังสมัยใหม่. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 13(2), 43-48.

Albom, M. (2006). For One More Day. London: Sphere.

Baseballhall (n.d.). (2022, January 24). Baseball History, American History and You

Retrieved from https://baseballhall.org/baseball-history-american-history-and-you

Drew, C. (2019). What Is Liminal Space? –4 Key Features Of Liminality. Retrieved from https://helpfulprofessor.com/liminal-space/

Foot. D. (n.d.) “Man’s game: Challenging masculine myths in sport and life” [Online]. Available from https://baseballhall.org/baseball-history-american-history-

Jackson, R. (2009). Fantasy the Literature of Subversion. Routhledge.

Shields, L.B.E., Hunsaker, D.M., & Hunsaker, J.C. (2005) Trends of Suicide in the United States During the 20th Century. In: Tsokos M. (eds) Forensic Pathology Reviews. Forensic Pathology Reviews, vol 3. Humana Press. https://doi.org/10.1007/978-1-59259-910-3_10

Taylor. S. (2015). The Possibility of an Afterlife Is it irrational to be open to the possibility of life after death?. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/intl/blog/out-the-darkness/201501/the-possibility-afterlife-1

Zylfo, B. & Lleshi, B. (2017). Theoretical & Practical Part of Rosemary Jackson’s Fantasy as an Independent Literary Genre. Interdisciplinary Journal of Research and Development, 4(3), 30-36. Retrieved from https://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2017/12/MA.-MSc.-Blerina-ZYLFO-LLESHI.pdf

Downloads

Published

2022-06-26

How to Cite

Manhadee, K. (2022). Male Protagonist’s Realization the Value of Life in His Afterlife in Mitch Albom’s Novel “For One More Day”: การตระหนักรู้คุณค่าของชีวิตในโลกหลังความตายของตัวละครเอกชายในนวนิยายเรื่อง ขอเพียงอีกวัน (For One More Day). JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 11(1), 148–179. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/255203

Issue

Section

บทความวิจัย