การขยายความหมายของคำว่า แม่ ในภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาจีน

Semantic Extension of the Word ‘Mother’ in Thai, Lao and Chinese

Authors

  • ธนานันท์ ตรงดี สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • อุไรวรรณ แซ่ว่อง สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • จรรยา ดุลยะลา สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ย่าผิง ซู สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Keywords:

Semantic Extension, Mother, Thai, Lao, Chinese

Abstract

The objectives of this article are, first, to analyze and, secondly, to compare the semantic extension of the word ‘Mother’ in Thai, Lao, and Chinese. The lexical and semantic data are gathered from dictionaries and interviewing native speakers. Using the cognitive semantic approach as a theoretical framework, the study shows that ‘Mother’ in Thai has 10 meanings, Lao has 8 meanings and Chinese has 7 meanings. These 3 languages have 6 meanings of ‘Mother’ in common, namely, ‘one who gives birth to a child’ ‘one who takes care of a child’ ‘adult woman’ ‘big’ ‘leader’ and ‘prototype’. There are 4 meanings of ‘Mother’ appear individually, ‘spirit who has patronage’ ‘things that have been compared with the female having a child’ ‘things that have something like a female organ’ and ‘natural thing’.

References

กาจบัณฑิต วงษ์ศรี. (2547). เครือข่ายความหมายของคำว่า ‘ออก’ ในภาษาไทย: การศึกษาแนว อรรถศาสตร์ปริชาน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

ทองคำ อ่อนมะนีสอน. (2008). วัจนานุกรมภาษาลาว (พิมพ์ครั้งที่ 2). เวียงจันทน์: หอสมุดแห่งชาติ.

นันทนา วงษ์ไทย. (2562). อรรถศาสตร์ปริชานเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: บริษัทเวิร์คออลพริ้นท์จำกัด.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

สมพาวัน แก้วบุดดา. (2563, 10 มีนาคม). อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาลาว คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บทสัมภาษณ์).

สมเพ็ด แสงจัน. (2563, 10 มีนาคม). อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาลาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บทสัมภาษณ์).

สำนักพิมพ์พจนานุกรมจีน. (2007). พจนานุกรมภาษาจีนเล่มใหญ่. ปักกิ่ง: สำนักพิมพ์พจนานุกรมจีน.

โสรัจ เรืองมณี. (2553). ความหมายของคำว่า được ‘ได้’ ในภาษาเวียดนาม: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

หยู ฟาง. (2563, 16 มีนาคม). อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บทสัมภาษณ์).

หลิว ข่ายลี่. (2563, 16 มีนาคม). อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บทสัมภาษณ์).

Riemer, N. (2005). The Semantic of Polysemy: Reading Meaning in English and Warlpiri. Berlin: Mouton de Gruyter.

Tyler, A. & C. Evans. (2003). The Semantic of English Preposition: Spatial Scenes, Embodied Meaning and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press.

Downloads

Published

2020-12-04

How to Cite

ตรงดี ธ., แซ่อึ๋ง ว., แซ่ว่อง อ., ดุลยะลา จ., & ซู ย. (2020). การขยายความหมายของคำว่า แม่ ในภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาจีน: Semantic Extension of the Word ‘Mother’ in Thai, Lao and Chinese. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 9(2), 53–76. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/247678

Issue

Section

บทความวิจัย