การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสำรวจพหุระดับ

Main Article Content

อัครเดช เกตุฉ่ำ
มนัสนันท์ น้ำสมบูรณ์

บทคัดย่อ

         บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสำรวจพหุระดับ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศไทยจำนวน 1,200 คน สุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอนด้วยขนาดของโรงเรียนและเพศจากชุดข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2015) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลและแบบวัดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสำรวจพหุระดับ 


          ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมีโครงสร้างพหุระดับแบบสององค์ประกอบในระดับนักเรียนและหนึ่งองค์ประกอบในระดับโรงเรียน โดยองค์ประกอบในระดับนักเรียนประกอบด้วย ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและความรู้สึกแปลกแยกจากโรงเรียน โดยมีค่าความเที่ยงในระดับนักเรียนเท่ากับ 0.72 และ 0.77 ตามลำดับ และ 0.96 ในระดับโรงเรียน ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสำรวจพหุระดับพบว่าโมเดลการวัดของแบบวัดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมีความตรงเชิงโครงสร้างเป็นอย่างดี (χ2=18.59, df=13, p-value=0.13, CFI=0.996, RMSEA=0.019, SRMR within=0.013, SRMR between=0.013) 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ahmadi, S., Hassani, M., & Ahmadi, F. (2020). Student-and school-level factors related to school belongingness among high school students. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 741-752.

Arslan, G. (2018). Understanding the association between school belonging and emotional health in adolescents. International Journal of Educational Psychology, 7(1), 21-41.

Arslan, G., and Duru, E. (2017). Initial development and validation of the School Belongingness Scale. Child Indicators Research, 10(4), 1043-1058.

Hox, J. J. (2013). Multilevel regression and multilevel structural equation modeling. The Oxford Handbook of Quantitative Methods, 2(1), 281-294.

Huang, F. L., & Cornell, D. G. (2016). Using multilevel factor analysis with clustered data: Investigating the factor structure of the Positive Values Scale. Journal of Psychoeducational Assessment, 34(1), 3-14.

Huang, L. (2020). Peer victimization, teacher unfairness, and adolescent life satisfaction: The mediating roles of sense of belonging to school and schoolwork-related anxiety. School Mental Health, 12(3), 556-566.

Korpershoek, H., Canrinus, E. T., Fokkens-Bruinsma, M., and de Boer, H. (2020). The relationships between school belonging and students’ motivational, social-emotional, behavioural, and academic outcomes in secondary education: A meta-analytic review. Research Papers in Education, 35(6), 641-680.

Lester, L., Waters, S., and Cross, D. (2013). The relationship between school connectedness and mental health during the transition to secondary school: A path analysis. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 23(2), 157-171.

Marsh, H. W., Morin, A. J., Parker, P. D., and Kaur, G. (2014). Exploratory structural equation modeling: An integration of the best features of exploratory and confirmatory factor analysis. Annual Review of Clinical Psychology, 10, 85-110.

Meuleman, B., and Billiet, J. (2009). A Monte Carlo sample size study: How many countries are needed for accurate multilevel SEM?. Survey Research Methods, 3(1), 45-58.

OECD. (2017a). PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic, Financial Literacy and Collaborative Problem Solving. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2017b). PISA 2015 Database [Data file and code book]. Retrieved November 1, 2021 from https://www.oecd.org/pisa/data/2015database/

Parr, E. J., Shochet, I. M., Cockshaw, W. D., and Kelly, R. L. (2020). General belonging is a key predictor of adolescent depressive symptoms and partially mediates school belonging. School Mental Health, 12(3), 626-637.

Salazar, M. S. (2015). The dilemma of combining positive and negative items in scales. Psicothema, 27(2), 192-199.

Soper, D.S. (2021). A-priori Sample Size Calculator for Structural Equation Models. Retrieved September 27, 2021. From https://www.danielsoper .com/statcalc.

St-Amand, J., Girard, S., and Smith, J. (2017). Sense of belonging at school: Defining attributes, determinants, and sustaining strategies. IAFOR Journal of Education, 5(2), 105-119.

Tóth-Király, I., Bõthe, B., Rigó, A., and Orosz, G. (2017). An illustration of the exploratory structural equation modeling (ESEM) framework on the passion scale. Frontiers in Psychology, 8, 1-15.

Zhang, B., Luo, J., Chen, Y., Roberts, B., and Drasgow, F. (2020, October 1). The road less traveled: A cross-cultural study of the negative wording factor in multidimensional scales. Retrieved September 27, 2021. from https:// doi.org/10.31234/osf.io/2psyq.