https://www.tci-thaijo.org/index.php/art/index
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสำรวจพหุระดับ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล