ระบบการมีส่วนร่วมการจัดการขยะในชุมชน เชิงบูรณาการเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

Main Article Content

สัมพันธ์ สุกใส

บทคัดย่อ

           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานของการมีส่วนร่วมการจัดการขยะในชุมชนเชิงบูรณาการเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลาง และ 2) สร้างแบบจำลองระบบการมีส่วนร่วมการจัดการขยะในชุมชนเชิงบูรณาการเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 17 รูป/คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 25 รูป/คน ได้มาโดยวิธีการเลิกแบบเจาะจง เครื่องที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 3) แบบบันทึกการการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 


           ผลการวิจัยพบว่า


          1. ปัญหาพื้นฐานมีส่วนร่วมการจัดการขยะในชุมชนเชิงบูรณาการเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางพบว่า ปัญหาหลักคือปัญหาการบริหารการจัดการขยะ รองลลงมาเป็นปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ที่มีสาเหตุมาจากความไม่รู้เรื่องการจัดการขยะของประชาชน ขณะที่แนวทางการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนทุกคนควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะ และมีการประเมินสถานการณ์ขยะอย่างต่อเนื่อง


           2. แบบจำลองระบบการมีส่วนร่วมการจัดการขยะในชุมชนเชิงบูรณาการเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลาง พบว่า มีเป้าหมายหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) ชุมชนสะอาด 2) ท้องถิ่นไทยไร้ขยะ และ 3) ประชาชนสุขภาพดี โดยมีหลักการบริหารจัดการ คือ การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล การจูงใจในการจัดการขยะ การปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบในชุมชน การกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางแก้ปัญหาร่วมกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชัชกูล รัตนวิบูลย์. (2543). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สาคร เชื้อญวน. (2547). จิตสำนึกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตองต่อการจัดการขยะมูลฝอย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
สิทธิ์ศานติ์ ทรัพย์สิริโสภา. (2544). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย: ศึกษากรณีการจัดการมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สิริพัฒน์ ลาภจิตร. (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd Ed.). New York: Harper and Row Publications.