การตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงลำดับชั้น (AHP) กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีคุณภาพ

Main Article Content

ภารดี นึกชอบ

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการจัดลำดับความสำคัญของการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของสำนักงานบัญชี และ 2) ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของสำนักงานบัญชีที่แตกต่างกัน  โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงลำดับชั้น (AHP) โดยกำหนดปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกใช้ 3 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ผู้ขายและราคา การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ ผู้บริหารสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยการเปรียบเทียบความสำคัญของปัจจัยแบบรายคู่ เพื่อหาค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัย ผลการศึกษาพบว่า


             1) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.48 เป็นลำดับที่หนึ่ง ด้านราคามีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.28 เป็นลำดับที่สอง และด้านผู้ขาย มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.24 เป็นลำดับที่สาม


             2) การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีจำนวน 4 โปรแกรม ได้แก่ CD-Organizer, Easy-Acc, Express, และ Formula พบว่า ปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรมมีกระบวนการตัดสินใจที่เหมือนกันจำนวน 3 โปรแกรม ได้แก่ CD-Organizer, Express และ Formula โดยให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์เป็นลำดับที่หนึ่ง ด้านราคาเป็นลำดับที่สอง และด้านผู้ขายเป็นลำดับที่สาม สำหรับ Easy-Acc ได้ให้ความสำคัญด้านราคาเป็นลำดับที่หนึ่ง ด้านผลิตภัณฑ์เป็นลำดับที่สอง และด้านผู้ขายเป็นลำดับที่สาม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2564). รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพ. สืบค้นจากhttps://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=5303.

Department of Business Development. (2021). Name list of Quality Accounting Firm. Source: https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=5303.

จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล. (2555). การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ให้เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 32 (1) : 23 – 37.

Jarunee Aphiwatpisan. (2012). The Selection of an Accounting Software Package for SMEs. Silapakorn University Journal. 32 (1) : 23 – 37.

ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล. (2561). องค์ประกอบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี. 14 (41) : 5 – 24.

Nathapat Aphiwatpisan. (2018). Components of the Factors Affecting in the Selection Decision Making of Accounting Software Package of Accounting Managers of the Stock Exchange in Thailand. Journal of Accounting Profession. 14(41): 5-24.

ปัทมาวดี ดวงดารา. (2558). ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของสถานประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.). 4 (1) : 9 – 20.

Pattamawadee Duangdara. (2015). THE KEY FACTORS AFFECTING THE SELECTION ACCOUNTING SOFTWARE PACKAGE OF BUSINESS FIRMS IN MUANG DISTRICT, NAKORN RATCHASIMA PROVINCE. Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand. 4(1): 9-20.

วรางคณา ประชาเกษม และ จุฑาทิพย์ ลีลาธนาพิพัฒน์. (2564). การประยุกต์ใช้ทฤษฎี AHP ในการเลือกใช้รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา : ร้านสะดวกซื้อ. วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม. 3 (1) : 8 – 34.

Varangkana Prachakasem and Jutathip Leelathanapipat. (2021). Application of AHP the Selection of the Pattern Furniture Case Study: Convenience Stores. Journal of Industrial Business Administration. 3(1): 8-34.

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ. (2555). กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น. สืบค้นจาก http://dti.or.th/download/150319174753_3ahp4.pdf

Defence Technology Institute. (2012). Analytic Hierarchy Process: AHP. Source: http://dti.or.th/download/150319174753_3ahp4.pdf

สุวรรณี รุ่งจตุรงค์. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Suwannee Rungjaturong. (2008). Factors Affecting Decision-Making in Using Accounting Software Packages of Small and Medium Enterprises in Bangkok. Bangkok: Research Report, Sripathum University.

อรัญญา จินาชาญ และ ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs). วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 11 (2) : 385 – 397.

Arunya Jinachan and Pravas Penvudtikul. (2016). Factors Influencing the Selection of Accounting Software Packages by Small and Medium–Sized Enterprise (SMEs). Journal of Humanities and Social Science Valaya Alongkorn. 11 (2): 385-397.

Romney, M. B. and Steinbart, P.J. (2015) Accounting Information System. (9thEd). Upper Saddle River. New Jersey : Pearson Prentice Hall.