การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี ในการดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา

Main Article Content

โกวิทย์ ทะลิ
จัญจลา ศิวะมาศ
ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์
ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์
วรรณภา อุดมผล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อประยุกต์สื่อดิจิทัลในการออกแบบกราฟิกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของโรงกลั่นน้ำมันพืชและโรงงานผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา โดยได้นำกระบวนการสร้างสรรค์แนวคิดตามกรอบแนวคิดจากความเป็นมาของโครงการในพระราชดำริภายใต้ทฤษฎีและจินตนาการของสื่อดิจิทัลและการออกแบบกราฟิก ตามด้วยภูมิหลัง โครงเรื่อง ตัวละคร ธีมเรื่องราว ความขัดแย้ง และฉาก ซึ่งการสร้างสื่อดิจิทัลนี้สื่อถึงทางเลือกดิจิทัลที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

W. Glenn Griffin and Deborah Morrison. (2010). The Creative Process Illustrated. USA. P. Wattanaphanich and U. Premseerat. (2016). “The Universal Storytelling in Popular Animation” Journal of Communication and Innovation NIDA, Vol.3 No.1, January-June 2016, pp.181-200, 2016.

N. Kongdee, S. Prapawong and J. Manissaward. (2020). “The Designing of Institute’s Educational Mascots” Proceedings of 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), March 11th -14th, 2020.

S. Prapawong, N. Kongdee and J. Manissaward. (2020). “Creation of Storytelling and Background of Institute’s Educational Mascots: Case Study of College of Arts, Media and Technology, Chaing Mai University” Proceedings of 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), March 11th-14th, 2020.